Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ/TERMS & CONDITIONS

Ngày 18 tháng 04 năm 2020

Date 18 month 04 year 2020

1. ĐỊNH NGHĨA/DEFINITION

1.1. Khách Hàng là Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng Ứng viên thông qua việc sử dụng nền tảng tuyển dụng 4.0 của Recruitery.

Client means the Company has a need to recruit Candidates through the use of Recruitery's 4.0 recruiting platform.

1.2. Recruitery nghĩa là Công ty TNHH Recruitery, nhân viên, người lao động của Recruitery và nền tảng tuyển dụng 4.0 của Recruitery.

Recruitery means Recruitery Co., Ltd, employees, of Recruitery and Recruitery's 4.0 recruiting platform.

1.3 Ứng viên nghĩa là người được chuyên viên tuyển dụng giới thiệu cho Khách Hàng thông qua nền tảng tuyển dụng của Recruitery

Candidate means the person referred by recruitment specialist to Client through Recruitery's recruitment platform .

1.4. Dịch Vụ nghĩa là các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng tuyển dụng của Recruitery.

Services means the services provided on Recruitery's recruiting platform.

1.5. Phí Sử Dụng Nền Tảng là khoản phí mà Recruitery nhận được từ Khách Hàng.

Platform Usage Fee means the fee that Recruitery receives from Client.

2. KHÁI QUÁT/GENERAL

2.1. Quan trọng – vui lòng đọc kỹ những điều khoản này. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các điều khoản. Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách của Recruitery tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“ Hợp Đồng”) giữa Khách Hàng và Recruitery. Hợp Đồng áp dụng cho việc Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ được cung cấp bởi Recruitery. Nếu Khách Hàng không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng hoặc không tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. Khách Hàng cũng đồng ý với các cam kết mà Khách Hàng đưa ra trong Hợp Đồng này và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên nào do hành vi vi phạm cam kết của Khách Hàng theo Hợp Đồng này.

Important - please read these terms carefully. By using the Service, Client agrees that Client has read, understood, accepted and agreed to the terms. These Terms of Use and Recruitery's policies constitute a legally binding agreement (“Agreement”) between Client and Recruitery. The Agreement applies to Client when using the Services provided by Recruitery. If Client does not agree to the Terms of Use, please do not use or continue using the Application or Service. Client also agrees to the commitments made by the Client in this Agreement and is fully responsible to any party for violating Client's commitments under this Agreement.

2.2. Recruitery bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này hoặc các chính sách của Recruitery liên quan đến Dịch Vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Recruitery cho là phù hợp. Bất cứ khi nào Recruitery thay đổi các Điều khoản này, các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi Recruitery đăng các Điều khoản đã sửa đổi đó (được chỉ định bằng cách sửa đổi ngày ở đầu Điều khoản này) hoặc khi Khách Hàng chấp nhận nếu Recruitery yêu cầu Khách Hàng xác nhận qua email các Điều khoản đã sửa đổi (chẳng hạn như nút xác nhận hoặc đồng ý). Khách Hàng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng, việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là Khách Hàng đã xem xét chúng hay chưa sẽ đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã chấp thuận và bị ràng buộc về mặt pháp lý đối với những thay đổi theo Hợp Đồng này.

Recruitery reserves the right to amend, change or modify the terms and conditions of this Agreement or Recruitery's policies relating to the Service at any time deemed to be suitable by Recruitery. Whenever Recruitery changes these Terms, the changes will take effect immediately after Recruitery posts the revised Terms (specified by amending the date at the beginning of these Terms) or when Client accepts if Recruitery asks Client to confirm by email about the revised Terms (such as the confirmation or agreement button). Client is responsible for regularly checking the Terms of Use, the use of the Service after any changes, regardless of whether Client has reviewed them or not, that means Client has accepted upon and legally bound to changes under this Agreement.

2.3. Công ty TNHH Recruitery (Mã số Doanh nghiệp 0315058807) (“Recruitery”) cung cấp thông tin và phương thức để các chuyên viên tuyển dụng giới thiệu Ứng viên cho Khách Hàng, nhưng không và cũng không có ý định cung cấp các Dịch Vụ tuyển dụng dưới bất kỳ hình thức nào với tư cách là người điều khiển các cá nhân hay tổ chức tuyển dụng.

Recruitery Company Limited (Business Code 0315058807) ("Recruitery") provides information and methods for recruitment specialists to introduce Candidates for Client, neither does nor intend to provide recruiting services in any form as a controller of recruiting individuals or organizations.

2.4. RECRUITERY LÀ MỘT CÔNG TY CÔNG NGHỆ KHÔNG CUNG CẤP CŨNG KHÔNG THAM GIA VÀO DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG VÀ RECRUITERY KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG. NỀN TẢNG RECRUITERY ĐƯỢC CUNG CẤP NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG GIỚI THIỆU VÀ KẾT NỐI ỨNG VIÊN VỚI KHÁCH HÀNG. VAI TRÒ CỦA RECRUITERY LÀ KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG. RECRUITERY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG VÀ/HOẶC THIẾU SÓT NÀO CỦA KHÁCH HÀNG, CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ PHẢI DO KHÁCH HÀNG CHỊU ĐỐI VỚI NHỮNG HÀNH VI CỦA KHÁCH HÀNG. KHÁCH HÀNG KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG HAY NHÂN VIÊN CỦA RECRUITERY VÀ CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐƯỢC XEM LÀ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI RECRUITERY.

RECRUITERY IS A TECHNOLOGY COMPANY THAT NEITHER PROVIDES NOR PARTICIPATES IN RECRUITMENT SERVICES AND RECRUITERY IS NOT A RECRUITMENT SERVICE PROVIDER. RECRUITERY PLATFORM IS PROVIDED TO FACILITATE RECRUITMENT SPECIALISTS TO RECOMMEND AND CONNECT CANDIDATES WITH CLIENTS. THE ROLE OF RECRUITERY IS TO CONNECT CLIENTS WITH RECRUITMENT SPECIALISTS. RECRUITERY WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY ACTIONS AND/OR OMISSIONS OF CLIENT, THE LIABILITY RELATED TO THE SERVICE MUST BE BORNE BY CLIENT FOR CLIENT'S BEHAVIOR. CLIENT IS NOT THE AGENT, EMPLOYEE OF RECRUITERY AND THE INFORMATION PROVIDED BY CLIENT IS NOT CONSIDERED PROVIDED BY RECRUITERY.

3. PHẠM VI DỊCH VỤ/SCOPE OF SERVICE

Khách Hàng đồng ý sử dụng Dịch Vụ của Recruitery để tìm và tuyển Ứng viên. Recruitery đồng ý sẽ thực hiện việc tư vấn, hỗ trợ Khách Hàng kết nối với và nhận hồ sơ từ các chuyên viên tuyển dụng.

Client agrees to use Services of Recruitery to find and recruit Candidates. Recruitery agrees to consult and support Client to connect with and receive resumes from recruitment specialists.

4. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ/TERMS OF SERVICE

4.1. Xác thực yêu cầu tuyển dụng/ Confirm job order

Khách Hàng gửi yêu cầu tuyển dụng và Recruitery sẽ làm việc với Khách Hàng để tạo bản mô tả công việc chi tiết và hồ sơ ứng cử viên lý tưởng mà Khách Hàng đang tìm kiếm. Khách Hàng sẽ phải cung cấp cho Recruitery một số thông tin liên quan đến vị trí tuyển dụng:

Client submits hiring request and Recruitery will work with Client to create a detailed job description and an ideal Candidates profile that Client is looking for. Client will provide Recruitery with the following information concerning the position:

i. Tổng quan chung về công ty;

The overview of client’s business;

ii. Bảng mô tả công việc và yêu cầu tuyển dụng;

The detailed job specification and job order;

iii. Mức thu nhập của Ứng viên gồm lương và các chế độ đãi ngộ khác.

The remuneration (thù lao) which includes cash and non cash benefit.

4.2. Thông báo từ Khách Hàng//Notification from Client

Khách Hàng có trách nhiệm thông báo cho Recruitery ngay lập tức khi:

Client is responsible for notifying Recruitery immediately when:

i. Trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ ngày Ứng viên chấp nhận hoặc không chấp nhận lời mời làm việc từ Khách Hàng;

Within 24 (twenty-four) hours from the date the Candidates accepts or does not accept the job offer from Client;

ii. Trong thời hạn 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ ngày Ứng viên bắt đầu làm việc hoặc không làm việc cho Khách Hàng.

Within 48 (forty-eight) hours from the date the Candidates starts working or is not working for Client.

4.3. Chấp thuận/Acceptance

Việc Khách Hàng phỏng vấn các Ứng viên do chuyên viên tuyển dụng giới thiệu được coi là Khách Hàng đã chấp thuận các điều khoản của Recruitery. Khách Hàng chịu trách nhiệm, nhưng không giới hạn, chi trả cho Recruitery khoản Phí Sử Dụng Nền Tảng theo Hợp Đồng này.

That Client confirms an interview with Candidatess recommended by recruiment specialists is considered as Client accepted the terms of Recruitery. Client is responsible, but not limited to, for payment of Platform Usage Fee specified in this Agreement.

4.4. Xác nhận thông tin/ Confirmation

Khách Hàng có trách nhiệm thông báo lại về việc trùng Ứng viên cho Recruitery trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận được thông tin về Ứng viên được giới thiệu thông qua Recruitery. Trường hợp Khách Hàng không thông báo cho Recruitery đúng khung thời hạn và Ứng viên đó sau này được đề nghị vào làm việc trong công ty của Khách Hàng trong vòng 12 tháng kể từ ngày Recruitery giới thiệu Ứng viên, Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ Phí Sử Dụng Nền Tảng.

Client is responsible for notifying Recruitery about the duplication of candidates within 24 hours of receiving information about the Candidates introduced through Recruitery. If Client fails to notify Recruitery within the time frame and the applicant is later offered to work in the company of Client within 12 months since Recruitery introduces the Candidates, Client will be responsible for full payment of Platform Usage Fee.

4.5. Tuyển dụng không thông báo/ Recruitment without notify

Trường hợp Khách Hàng liên lạc trực tiếp hoặc tiến hành phỏng vấn Ứng viên được giới thiệu thông qua Recruitery nhưng không thông báo với Recruitery trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ thì được hiểu rằng Khách Hàng chấp thuận với các điều khoản của Hợp Đồng này. Recruitery có quyền áp dụng Phí Sử Dụng Nền Tảng và một khoản phạt tương ứng gấp 03 (ba) lần Phí Sử Dụng Nền Tảng trong trường hợp Ứng viên đó được Khách Hàng, hoặc công ty con hoặc các công ty liên kết mà Khách Hàng cho rằng Ứng viên đó đáp ứng điều kiện làm việc, và có thư đề nghị Ứng viên làm việc. Điều khoản này được áp dụng trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ khi Ứng viên đó được giới thiệu cho Khách Hàng thông qua Recruitery.

If Client directly contacts or interviews the Candidates introduced through Recruitery but does not inform Recruitery within 24 hours, it is understood that Client agrees with the terms of this Agreement. Recruitery has the right to apply Platform Usage Fee and a fine of 3 times of the Platform Usage Fee in case the applicant is approved by Client, or his subsidiary or an affiliated company, that the Candidates satisfies working conditions and requirements, and is offered a letter of recommendation. This clause is applicable within 12 (twelve) months from the date of Recruitery introducing the applicant to Client.

4.6. Điều kiện bảo hành/ Warranty Conditions

Recruitery áp dụng gói bảo hành 60 (sáu mươi) ngày tính từ ngày đầu tiên Ứng viên bắt đầu đi làm với Khách Hàng. Gói này áp dụng trong trường hợp hợp đồng lao động giữa Khách Hàng và Ứng viên được tuyển dụng bị chấm dứt trước thời hạn nhưng trong thời gian Bảo hành vì bất kỳ lý do nào ngoại trừ trường hợp việc chấm dứt đó phát sinh do dư thừa nhân lực (thay đổi cơ cấu tổ chức, giải tán phòng ban, doanh nghiệp ngừng hoạt động).

Recruitery applies a warranty package of 60 (sixty) days from the first working day of the Candidates. This Plan applies where the employment Agreement between Client and the Recruited Candidates has terminated ahead of time but during the Warranty Period for any reason except where such termination arises due to residual human resources (organizational structure change, departmental disbandment, business discontinued).

Trong trường hợp này, với điều kiện Khách Hàng đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn Phí Sử Dụng Nền Tảng và phải báo cho Recruitery chậm nhất 03 (ba) ngày kể từ ngày Ứng viên nghỉ. Recruitery sẽ hoàn phí cho Khách Hàng dưới dạng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

In this case, provided that the Client has paid fully and on time the Platform Usage Fee and must notify Recruitery within 3 (three) days from the date the candidate leaves. Recruitery will refund in the form of cash or bank transfer.

Trong trường hợp Ứng viên nghỉ trước thời điểm thanh toán cho Recruitery thì Khách Hàng sẽ không có nghĩa vụ phải thanh toán Phí Sử Dụng Nền Tảng đó theo hóa đơn Recruitery đã xuất trước đó.

In the event the Candidate leaves the work before the date of payment for the Recruitery, Client shall not be obliged to pay the Platform Usage Fee under the Recruitery invoice issued before.

5. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN/ TERMS OF PAYMENT

5.1. Phí Sử Dụng Nền Tảng/Platform Usage Fee

Khách Hàng đồng ý thanh toán Phí Sử Dụng Nền Tảng cho Recruitery khi tuyển được Ứng viên thành công tương ứng với khoản tiền quy định tại Hợp Đồng đã ký với Recruitery;

The Client agrees to pay the Platform Usage Fee to Recruitery upon recruiting the Successful Candidate corresponding to the amount of money specified in the Contract signed between Client and Recruitery.

5.2. Hóa đơn – Recruitery sẽ xuất hoá đơn mỗi khi:

Invoice - Recruitery will issue an invoice when:

i. Khách Hàng tuyển được Ứng viên thành công, Recruitery sẽ xuất hóa đơn vào vào ngày đầu tiên Ứng viên làm việc cho Khách Hàng;

Client successfully hires the Candidates; Recruitery will issue an invoice on the first day the Candidates works for Client;

ii. Ngoài Phí Sử Dụng Nền Tảng nêu trên, 10% Thuế Giá trị Gia tăng (GTGT) sẽ được áp dụng cho tất cả các hóa đơn cho Khách Hàng.

In addition to the above Platform Usge Fee, VAT of 10% will be applied to all invoices issued to Client.

5.3. Thời hạn thanh toán/Payment Term

i. Thời hạn thanh toán hóa đơn là 7 ngày làm việc kể từ ngày phát hành hóa đơn. Phí thanh toán qua ngân hàng (nếu có) sẽ do Khách Hàng chịu;

The billing period is 7 working days from the date of issue of the invoice. Payment via bank (if any) will be borne by Client;

ii. Nếu Khách Hàng không thanh toán tất cả các khoản thanh toán trước thời hạn được quy định, Recruitery sẽ áp dụng khoản phí lãi suất 0.03% cho mỗi ngày thanh toán trễ hạn. Thời gian trễ hạn được tính từ ngày đến hạn thanh toán cho tới thời điểm thanh toán.

If Client does not pay all payments before the due date, Recruitery will apply a 0.03% interest charge per day for late payment. The delinquent period is calculated from the payment due date to the time of payment.

5.4. Phương thức thanh toán – Phí Sử Dụng Nền Tảng đồng ý trên hóa đơn sẽ được thanh toán cho Recruitery tới thông tin tài khoản được cung cấp bởi Recruitery tùy từng thời điểm.

Payment Method - The Platform Usage Fee agreed on the invoice will be paid to the Recruitery to the account information provided by Recruitery from time to time.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ/LIMITATION OF LIABILITY

6.1. Trong bất kỳ trường hợp nào, Recruitery, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên, hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hay đương nhiên theo hoặc nảy sinh từ Hợp Đồng này vì lý do vi phạm hợp đồng, ứng xử sai lầm, sơ xuất hoặc bất kỳ nguyên nhân hành động khác nào, bao gồm nhưng không hạn chế mọi nghĩa vụ pháp lý cho mọi thiệt hại gây bởi hoặc cho là gây bởi mọi thiếu sót trong thực hiện, lỗi bỏ sót, gián đoạn, việc xóa, chậm trễ trong hoạt động hoặc chuyển tải, virus máy tính, hỏng đường liên lạc, hỏng thiết bị, lỗi phần mềm, vi phạm, truy cập trái phép, hoặc trộm cắp, phá hoại, thay thế, hoặc sử dụng các bản ghi.

In any case, Recruitery, the parent company, or affiliates, or directors, employees, agents, collaborators, or licensors are not liable deal with any incidental, special or consequential damages arising from this Agreement for breach of Agreement, misconduct, negligence or any other cause of action, including but not limited any legal liability for any damage caused by or alleged to be caused by any performance omission, interruption, deletion, delay in operation or transmit, computer viruses, broken communication lines equipment failures, software faults, breaches, unauthorized access, or theft, vandalism, alteration substitution, or use of records.

6.2. Trong bất kỳ trường hợp nào, Recruitery, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác về mọi quyết định đã ra hoặc hành động mà Khách Hàng thực hiện vì tin vào nội dung chứa trên nền tảng tuyển dụng Recruitery.

In any case, Recruitery, its parent company, or affiliates, or directors, employees, agents, collaborators or licensors are not liable to Client or any other third party regarding any decisions made or actions taken by Client for believing in content contained on Recruitery recruiting platforms.

6.3. Khách Hàng đồng ý và thừa nhận rõ ràng rằng, Recruitery không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung thực hoặc các hành vi bất hợp pháp khác của người sử dụng bất kỳ. Nếu Khách Hàng không bằng lòng với bất kỳ nội dung nào của Hợp Đồng này, thì biện pháp duy nhất của Khách Hàng là không sử dụng nền tảng tuyển dụng của Recruitery nữa.

Client agrees and expressly acknowledges that Recruitery is not liable for any defamatory, offensive, dishonest or other illegal acts of any user. If Client does not satisfy with any content of this Agreement, Client's sole remedy is to stop using Recruitery's recruiting platform.

6.4. Recruitery không và sẽ không tiếp cận hoặc giám sát sự phù hợp, tính pháp lý, khả năng, hoạt động của bất kỳ bên nào với Khách Hàng và Khách Hàng rõ ràng từ bỏ và giải phóng Recruitery khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến bên thứ ba và Khách Hàng.

Recruitery does not and will not approach or monitor the suitability, legality, ability, or performance of any party with Client, and Client expressly waives and releases Recruitery from all liabilities claims or damages arising from or otherwise involving third parties and Client.

6.5. Recruitery sẽ không là một bên trong tranh chấp hoặc đàm phán tranh chấp giữa Khách Hàng và bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách Hàng tự chịu trách nhiệm đối với các hành vi của mình liên quan đến Dịch Vụ. Khách Hàng rõ ràng từ bỏ và giải phóng Recruitery khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoạt động tố tụng hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ liên quan đến bất kỳ quan hệ giữa Khách Hàng với bất kỳ bên thứ ba nào.

Recruitery will not be a party to a dispute or negotiate a dispute between Client and any other third party. Client is solely responsible for its own conduct in connection with the Service. Client expressly disclaims and releases Recruitery from all liabilities, claims, legal proceedings or damages arising from the use of the Service in connection with any relationship between Client and any third party.

6.6. Khách Hàng đồng ý và xác nhận rằng, bằng việc đồng ý với Hợp Đồng này, Khách Hàng miễn trừ Recruitery khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào bao gồm nhưng không giới hạn (trách nhiệm hoàn trả các khoản phí mà Recruitery nhận được từ thông tin mà Khách Hàng yêu cầu Recruitery đăng tải lên hệ thống...) do Khách Hàng vi phạm các Điều khoản của Hợp Đồng này. Như vậy, đối với mọi yêu cầu từ bất kỳ bên thứ ba nào do hành vi vi phạm của Khách Hàng, Khách Hàng sẽ là người chịu trách nhiệm chính, Recruitery không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hành vi vi phạm của Khách Hàng.

Client agrees and acknowledges that, by agreeing to this Agreement, the Client waives Recruitery from any obligations including but not limited to (responsibility for reimbursing the fees Recruitery receives from information that Client requires Recruitery to post to the system ...) because Client violates the Terms of this Agreement. Thus, for any request from any third party due to Client's breach, Client will be the main responsible, Recruitery is not responsible for any breach of Client.

7. TUÂN THỦ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM/COMPLIANCE AND HANDLING OF BREACH

7.1. Khách Hàng cam kết tuân thủ đúng các quy định của Hợp Đồng này và các Hợp Đồng khác, văn bản có liên quan đã được Các Bên ký kết nhằm điều chỉnh quan hệ này. Đồng thời, việc tuân thủ đó là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng Dịch Vụ.

Client undertakes to comply with the provisions of this Agreement and the other Agreement, all related documents that have been signed by the Parties to regulate this relationship. In additon, such compliance is a condition precedent for using the Services.

7.2. Trường hợp Khách Hàng vi phạm bất kỳ quy định nêu tại Hợp Đồng, Recruitery có quyền:

In case Client violates any of the provisions of the Agreement, Recruitery has the right to:

i. Gỡ bỏ mọi tin tuyển dụng của Khách Hàng;

Remove all job postings of Client;

ii. Buộc Khách Hàng chịu một khoản phạt vi phạm tương ứng gấp 03 lần số Phí Sử Dụng Nền Tảng;

Request Client to bear a penalty equal to three times of the Platform Usage Fee;

iii. Tạm dừng và/hoặc chấm dứt việc cung cấp Dịch Vụ mà không phải hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào đã nhận từ Khách hàng;

Suspend and/or terminate of the provision of the Services without refunding any money received from Client;

iv. Buộc Khách Hàng bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm của Khách Hàng.

Request Client to compensate for any loss or damage arising from Client's breach.

8. BỒI THƯỜNG/COMPENSATION

Khách Hàng đồng ý trả tiền và miễn cho Recruitery, công ty mẹ hoặc công ty con và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý của Recruitery khỏi các trách nhiệm pháp lý, khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Hợp Đồng này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc Khách Hàng sử dụng hay truy cập Recruitery.

Client agrees to pay and waive Recruitery, its parent or its subsidiaries and affiliates, directors, employees and agents from liability, litigation and costs, including reasonable attorneys' fees, arising out of breach of this Agreement, from any other policy, from Client's use or access to Recruitery.

9. BẢO MẬT/CONFIDENTIALITY

9.1. Recruitery hiện tại chỉ tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng của các Khách Hàng không có nhu cầu bảo mật thông tin của vị trí tuyển dụng. Yêu cầu tuyển dụng, hình ảnh, thương hiệu (bao gồm logo, website) của Khách Hàng sẽ được sử dụng để thu hút đối tác tham gia giới thiệu Ứng viên cho doanh nghiệp.

Recruitery currently only accepts recruitment requests from Clients who do not have the confidentiality requirements of the vacancy. Recruitment requirements, images, trademarks (including logo, website) will be used to attract partners to introduce Candidatess for Company.

9.2. Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin của Ứng viên khi được giới thiệu thông qua Recruitery, và không được phép tiết lộ thông tin Ứng viên nếu không có sự đồng ý của Ứng viên.

Client is responsible for protecting the information of the Candidatess when introduced through Recruitery, and are not allowed to disclose Candidates information without the consent of the Candidates.

9.3. Recruitery cam đoan bảo mật các thông tin về Ứng viên mà Recruitery tiếp nhận hoặc có thể tiếp nhận từ Khách Hàng trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này, bảo đảm và tránh cho Khách Hàng không bị ảnh hưởng, thiệt hại từ bất kỳ khiếu nại, tổn thất, hoặc trách nhiệm phát sinh từ việc tiết lộ thông tin bởi Recruitery mà không được sự đồng ý của Khách Hàng.

Recruitery assures the confidentiality of information about Candidatess that Recruitery accepts or is able to receive from Client during the performance of this Agreement, ensures and prevents Client from being affected, damages from any claims damage, or liability arising out of the disclosure of information by Recruitery without the consent of Client.

9.4. Khách Hàng đồng ý với cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Dịch Vụ, việc thực hiện giao dịch, và/hoặc bất kỳ thông tin khác thu thập được từ việc thực hiện giao dịch. Khách Hàng sẽ hợp tác ngăn chặn và chống lại hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào sao chép và sử dụng trái phép nội dung đăng tuyển hoặc thông tin khác của Khách Hàng trên Internet.

Client agrees to the confidentiality commitment of information related to the Service, the execution of transactions, and/or any other information collected from the conduct of transactions. Client will cooperate in preventing and combating the conduct of any third party in copying and illegally using Client's posted content or other information on the Internet.

9.5. Khách Hàng không được tiết lộ, chia sẻ hoặc bán các thông tin về Ứng viên mà mình thu thập được từ việc sử dụng dịch vụ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Recruitery.

Client may not disclose, share or sell the information about the Candidates that it collects from the use of the service to any other third party without any prior written consent of Recruitery.

9.6. Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu, và chỉ sử dụng tài khoản cho mục đích tuyển dụng của mình theo quy định tại Hợp Đồng này.

Client is responsible for keeping the account and password confidential, and using the account only for its recruitment purposes in accordance with this Agreement.

10. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM/ DISCLAIMER

Recruitery cam kết nỗ lực để giới thiệu Ứng viên phù hợp nhất cho Khách Hàng. Recruitery không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cẩu thả, không trung thực, hành vi sai trái hoặc thiếu kỹ năng của bất kỳ Ứng viên nào. Thẩm định trước khi tuyển chọn Ứng viên là nghĩa vụ của Khách Hàng, và Khách Hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc lựa chọn cuối cùng.

Recruitery is committed to recommending the most suitable Candidates for the Client. Recruitery is not responsible for any negligence, dishonesty, misconduct or lack of skills of any Candidates. Pre-selection is the obligation of Client, and Client is fully responsible for the final selection.