Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Ngày 18 tháng 04 năm 2020

1. ĐỊNH NGHĨA

1.1. Khách Hàng là Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng Ứng viên thông qua việc sử dụng nền tảng tuyển dụng 4.0 của Recruitery.

1.2. Recruitery nghĩa là Công ty TNHH Recruitery, nhân viên, người lao động của Recruitery và nền tảng tuyển dụng 4.0 của Recruitery.

1.3 Ứng viên nghĩa là người được chuyên viên tuyển dụng giới thiệu cho Khách Hàng thông qua nền tảng tuyển dụng của Recruitery

1.4. Dịch Vụ nghĩa là các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng tuyển dụng của Recruitery.

1.5. Phí Sử Dụng Nền Tảng là khoản phí mà Recruitery nhận được từ Khách Hàng.

2. KHÁI QUÁT

2.1. Quan trọng – vui lòng đọc kỹ những điều khoản này. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các điều khoản. Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách của Recruitery tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“ Hợp Đồng”) giữa Khách Hàng và Recruitery. Hợp Đồng áp dụng cho việc Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ được cung cấp bởi Recruitery. Nếu Khách Hàng không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng hoặc không tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. Khách Hàng cũng đồng ý với các cam kết mà Khách Hàng đưa ra trong Hợp Đồng này và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên nào do hành vi vi phạm cam kết của Khách Hàng theo Hợp Đồng này.

2.2. Recruitery bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này hoặc các chính sách của Recruitery liên quan đến Dịch Vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Recruitery cho là phù hợp. Bất cứ khi nào Recruitery thay đổi các Điều khoản này, các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi Recruitery đăng các Điều khoản đã sửa đổi đó (được chỉ định bằng cách sửa đổi ngày ở đầu Điều khoản này) hoặc khi Khách Hàng chấp nhận nếu Recruitery yêu cầu Khách Hàng xác nhận qua email các Điều khoản đã sửa đổi (chẳng hạn như nút xác nhận hoặc đồng ý). Khách Hàng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng, việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là Khách Hàng đã xem xét chúng hay chưa sẽ đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã chấp thuận và bị ràng buộc về mặt pháp lý đối với những thay đổi theo Hợp Đồng này.

2.3. Công ty TNHH Recruitery (Mã số Doanh nghiệp 0315058807) (“Recruitery”) cung cấp thông tin và phương thức để các chuyên viên tuyển dụng giới thiệu Ứng viên cho Khách Hàng, nhưng không và cũng không có ý định cung cấp các Dịch Vụ tuyển dụng dưới bất kỳ hình thức nào với tư cách là người điều khiển các cá nhân hay tổ chức tuyển dụng.

2.4. RECRUITERY LÀ MỘT CÔNG TY CÔNG NGHỆ KHÔNG CUNG CẤP CŨNG KHÔNG THAM GIA VÀO DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG VÀ RECRUITERY KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG. NỀN TẢNG RECRUITERY ĐƯỢC CUNG CẤP NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG GIỚI THIỆU VÀ KẾT NỐI ỨNG VIÊN VỚI KHÁCH HÀNG. VAI TRÒ CỦA RECRUITERY LÀ KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG. RECRUITERY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG VÀ/HOẶC THIẾU SÓT NÀO CỦA KHÁCH HÀNG, CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ PHẢI DO KHÁCH HÀNG CHỊU ĐỐI VỚI NHỮNG HÀNH VI CỦA KHÁCH HÀNG. KHÁCH HÀNG KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG HAY NHÂN VIÊN CỦA RECRUITERY VÀ CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐƯỢC XEM LÀ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI RECRUITERY.

3. PHẠM VI DỊCH VỤ

Khách Hàng đồng ý sử dụng Dịch Vụ của Recruitery để tìm và tuyển Ứng viên. Recruitery đồng ý sẽ thực hiện việc tư vấn, hỗ trợ Khách Hàng kết nối với và nhận hồ sơ từ các chuyên viên tuyển dụng.

4. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

4.1. Xác thực yêu cầu tuyển dụng

Khách Hàng gửi yêu cầu tuyển dụng và Recruitery sẽ làm việc với Khách Hàng để tạo bản mô tả công việc chi tiết và hồ sơ ứng cử viên lý tưởng mà Khách Hàng đang tìm kiếm. Khách Hàng sẽ phải cung cấp cho Recruitery một số thông tin liên quan đến vị trí tuyển dụng:

i. Tổng quan chung về công ty;

ii. Bảng mô tả công việc và yêu cầu tuyển dụng;

iii. Mức thu nhập của Ứng viên gồm lương và các chế độ đãi ngộ khác.

4.2. Thông báo từ Khách Hàng

Khách Hàng có trách nhiệm thông báo cho Recruitery ngay lập tức khi:

i. Trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ ngày Ứng viên chấp nhận hoặc không chấp nhận lời mời làm việc từ Khách Hàng;

ii. Trong thời hạn 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ ngày Ứng viên bắt đầu làm việc hoặc không làm việc cho Khách Hàng.

4.3. Chấp thuận

Việc Khách Hàng phỏng vấn các Ứng viên do chuyên viên tuyển dụng giới thiệu được coi là Khách Hàng đã chấp thuận các điều khoản của Recruitery. Khách Hàng chịu trách nhiệm, nhưng không giới hạn, chi trả cho Recruitery khoản Phí Sử Dụng Nền Tảng theo Hợp Đồng này.

4.4. Xác nhận thông tin

Khách Hàng có trách nhiệm thông báo lại về việc trùng Ứng viên cho Recruitery trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận được thông tin về Ứng viên được giới thiệu thông qua Recruitery. Trường hợp Khách Hàng không thông báo cho Recruitery đúng khung thời hạn và Ứng viên đó sau này được đề nghị vào làm việc trong công ty của Khách Hàng trong vòng 12 tháng kể từ ngày Recruitery giới thiệu Ứng viên, Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ Phí Sử Dụng Nền Tảng.

4.5. Tuyển dụng không thông báo

Trường hợp Khách Hàng liên lạc trực tiếp hoặc tiến hành phỏng vấn Ứng viên được giới thiệu thông qua Recruitery nhưng không thông báo với Recruitery trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ thì được hiểu rằng Khách Hàng chấp thuận với các điều khoản của Hợp Đồng này. Recruitery có quyền áp dụng Phí Sử Dụng Nền Tảng và một khoản phạt tương ứng gấp 03 (ba) lần Phí Sử Dụng Nền Tảng trong trường hợp Ứng viên đó được Khách Hàng, hoặc công ty con hoặc các công ty liên kết mà Khách Hàng cho rằng Ứng viên đó đáp ứng điều kiện làm việc, và có thư đề nghị Ứng viên làm việc. Điều khoản này được áp dụng trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ khi Ứng viên đó được giới thiệu cho Khách Hàng thông qua Recruitery.

4.6. Điều kiện bảo hành

Recruitery áp dụng gói bảo hành 60 (sáu mươi) ngày tính từ ngày đầu tiên Ứng viên bắt đầu đi làm với Khách Hàng. Gói này áp dụng trong trường hợp hợp đồng lao động giữa Khách Hàng và Ứng viên được tuyển dụng bị chấm dứt trước thời hạn nhưng trong thời gian Bảo hành vì bất kỳ lý do nào ngoại trừ trường hợp việc chấm dứt đó phát sinh do dư thừa nhân lực (thay đổi cơ cấu tổ chức, giải tán phòng ban, doanh nghiệp ngừng hoạt động).

Trong trường hợp này, với điều kiện Khách Hàng đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn Phí Sử Dụng Nền Tảng và phải báo cho Recruitery chậm nhất 03 (ba) ngày kể từ ngày Ứng viên nghỉ. Recruitery sẽ hoàn phí cho Khách Hàng dưới dạng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Trong trường hợp Ứng viên nghỉ trước thời điểm thanh toán cho Recruitery thì Khách Hàng sẽ không có nghĩa vụ phải thanh toán Phí Sử Dụng Nền Tảng đó theo hóa đơn Recruitery đã xuất trước đó.

5. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

5.1. Phí Sử Dụng Nền Tảng

Khách Hàng đồng ý thanh toán Phí Sử Dụng Nền Tảng cho Recruitery khi tuyển được Ứng viên thành công tương ứng với khoản tiền quy định tại Hợp Đồng đã ký với Recruitery;

5.2. Hóa đơn – Recruitery sẽ xuất hoá đơn mỗi khi:

i. Khách Hàng tuyển được Ứng viên thành công, Recruitery sẽ xuất hóa đơn vào vào ngày đầu tiên Ứng viên làm việc cho Khách Hàng;

ii. Ngoài Phí Sử Dụng Nền Tảng nêu trên, 10% Thuế Giá trị Gia tăng (GTGT) sẽ được áp dụng cho tất cả các hóa đơn cho Khách Hàng.

5.3. Thời hạn thanh toán

i. Thời hạn thanh toán hóa đơn là 7 ngày làm việc kể từ ngày phát hành hóa đơn. Phí thanh toán qua ngân hàng (nếu có) sẽ do Khách Hàng chịu;

ii. Nếu Khách Hàng không thanh toán tất cả các khoản thanh toán trước thời hạn được quy định, Recruitery sẽ áp dụng khoản phí lãi suất 0.03% cho mỗi ngày thanh toán trễ hạn. Thời gian trễ hạn được tính từ ngày đến hạn thanh toán cho tới thời điểm thanh toán.

5.4. Phương thức thanh toán – Phí Sử Dụng Nền Tảng đồng ý trên hóa đơn sẽ được thanh toán cho Recruitery tới thông tin tài khoản được cung cấp bởi Recruitery tùy từng thời điểm.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

6.1. Trong bất kỳ trường hợp nào, Recruitery, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên, hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hay đương nhiên theo hoặc nảy sinh từ Hợp Đồng này vì lý do vi phạm hợp đồng, ứng xử sai lầm, sơ xuất hoặc bất kỳ nguyên nhân hành động khác nào, bao gồm nhưng không hạn chế mọi nghĩa vụ pháp lý cho mọi thiệt hại gây bởi hoặc cho là gây bởi mọi thiếu sót trong thực hiện, lỗi bỏ sót, gián đoạn, việc xóa, chậm trễ trong hoạt động hoặc chuyển tải, virus máy tính, hỏng đường liên lạc, hỏng thiết bị, lỗi phần mềm, vi phạm, truy cập trái phép, hoặc trộm cắp, phá hoại, thay thế, hoặc sử dụng các bản ghi.

6.2. Trong bất kỳ trường hợp nào, Recruitery, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác về mọi quyết định đã ra hoặc hành động mà Khách Hàng thực hiện vì tin vào nội dung chứa trên nền tảng tuyển dụng Recruitery.

6.3. Khách Hàng đồng ý và thừa nhận rõ ràng rằng, Recruitery không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung thực hoặc các hành vi bất hợp pháp khác của người sử dụng bất kỳ. Nếu Khách Hàng không bằng lòng với bất kỳ nội dung nào của Hợp Đồng này, thì biện pháp duy nhất của Khách Hàng là không sử dụng nền tảng tuyển dụng của Recruitery nữa.

6.4. Recruitery không và sẽ không tiếp cận hoặc giám sát sự phù hợp, tính pháp lý, khả năng, hoạt động của bất kỳ bên nào với Khách Hàng và Khách Hàng rõ ràng từ bỏ và giải phóng Recruitery khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến bên thứ ba và Khách Hàng.

6.5. Recruitery sẽ không là một bên trong tranh chấp hoặc đàm phán tranh chấp giữa Khách Hàng và bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách Hàng tự chịu trách nhiệm đối với các hành vi của mình liên quan đến Dịch Vụ. Khách Hàng rõ ràng từ bỏ và giải phóng Recruitery khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoạt động tố tụng hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ liên quan đến bất kỳ quan hệ giữa Khách Hàng với bất kỳ bên thứ ba nào.

6.6. Khách Hàng đồng ý và xác nhận rằng, bằng việc đồng ý với Hợp Đồng này, Khách Hàng miễn trừ Recruitery khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào bao gồm nhưng không giới hạn (trách nhiệm hoàn trả các khoản phí mà Recruitery nhận được từ thông tin mà Khách Hàng yêu cầu Recruitery đăng tải lên hệ thống...) do Khách Hàng vi phạm các Điều khoản của Hợp Đồng này. Như vậy, đối với mọi yêu cầu từ bất kỳ bên thứ ba nào do hành vi vi phạm của Khách Hàng, Khách Hàng sẽ là người chịu trách nhiệm chính, Recruitery không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hành vi vi phạm của Khách Hàng.

7. TUÂN THỦ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

7.1. Khách Hàng cam kết tuân thủ đúng các quy định của Hợp Đồng này và các Hợp Đồng khác, văn bản có liên quan đã được Các Bên ký kết nhằm điều chỉnh quan hệ này. Đồng thời, việc tuân thủ đó là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng Dịch Vụ.

7.2. Trường hợp Khách Hàng vi phạm bất kỳ quy định nêu tại Hợp Đồng, Recruitery có quyền:

i. Gỡ bỏ mọi tin tuyển dụng của Khách Hàng;

ii. Buộc Khách Hàng chịu một khoản phạt vi phạm tương ứng gấp 03 lần số Phí Sử Dụng Nền Tảng;

iii. Tạm dừng và/hoặc chấm dứt việc cung cấp Dịch Vụ mà không phải hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào đã nhận từ Khách hàng;

iv. Buộc Khách Hàng bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm của Khách Hàng.

8. BỒI THƯỜNG

Khách Hàng đồng ý trả tiền và miễn cho Recruitery, công ty mẹ hoặc công ty con và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý của Recruitery khỏi các trách nhiệm pháp lý, khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Hợp Đồng này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc Khách Hàng sử dụng hay truy cập Recruitery.

9. BẢO MẬT

9.1. Recruitery hiện tại chỉ tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng của các Khách Hàng không có nhu cầu bảo mật thông tin của vị trí tuyển dụng. Yêu cầu tuyển dụng, hình ảnh, thương hiệu (bao gồm logo, website) của Khách Hàng sẽ được sử dụng để thu hút đối tác tham gia giới thiệu Ứng viên cho doanh nghiệp.

9.2. Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin của Ứng viên khi được giới thiệu thông qua Recruitery, và không được phép tiết lộ thông tin Ứng viên nếu không có sự đồng ý của Ứng viên.

9.3. Recruitery cam đoan bảo mật các thông tin về Ứng viên mà Recruitery tiếp nhận hoặc có thể tiếp nhận từ Khách Hàng trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này, bảo đảm và tránh cho Khách Hàng không bị ảnh hưởng, thiệt hại từ bất kỳ khiếu nại, tổn thất, hoặc trách nhiệm phát sinh từ việc tiết lộ thông tin bởi Recruitery mà không được sự đồng ý của Khách Hàng.

9.4. Khách Hàng đồng ý với cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Dịch Vụ, việc thực hiện giao dịch, và/hoặc bất kỳ thông tin khác thu thập được từ việc thực hiện giao dịch. Khách Hàng sẽ hợp tác ngăn chặn và chống lại hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào sao chép và sử dụng trái phép nội dung đăng tuyển hoặc thông tin khác của Khách Hàng trên Internet.

9.5. Khách Hàng không được tiết lộ, chia sẻ hoặc bán các thông tin về Ứng viên mà mình thu thập được từ việc sử dụng dịch vụ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Recruitery.

9.6. Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu, và chỉ sử dụng tài khoản cho mục đích tuyển dụng của mình theo quy định tại Hợp Đồng này.

10. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Recruitery cam kết nỗ lực để giới thiệu Ứng viên phù hợp nhất cho Khách Hàng. Recruitery không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cẩu thả, không trung thực, hành vi sai trái hoặc thiếu kỹ năng của bất kỳ Ứng viên nào. Thẩm định trước khi tuyển chọn Ứng viên là nghĩa vụ của Khách Hàng, và Khách Hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc lựa chọn cuối cùng.