Terms & Conditions

1. THÔNG TIN CHUNG.

1. GENERAL INFORMATION

Khách hàng đồng ý sử dụng sản phẩm & dịch vụ của Recruitery để tìm và tuyển Ứng viên. Recruitery đồng ý sẽ thực hiện việc tư vấn, hỗ trợ Khách hàng kết nối với và nhận hồ sơ từ các chuyên viên tuyển dụng.

Client agrees to use products & services of Recruitery to find and recruit candidates. Recruitery agrees to consult and support Client to connect with and receive resumes from recruitment specialists.

 

2. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

2. TERMS OF SERVICE

Xác thực yêu cầu tuyển dụng - Khách hàng gửi yêu cầu tuyển dụng và Recruitery sẽ làm việc với Khách hàng để tạo bản mô tả công việc chi tiết và hồ sơ ứng cử viên lý tưởng mà Khách hàng đang tìm kiếm. Khách hàng sẽ phải cung cấp cho Recruitery một số thông tin liên quan đến vị trí:

 • Tổng quan chung về công ty

 • Bảng mô tả công việc và yêu cầu tuyển dụng

 • Mức thu nhập của ứng viên gồm lương và các chế độ đãi ngộ khác.

Confirm job order - Client submits hiring request and Recruitery will work with Client to create a detailed job description and an ideal candidate profile that Client is looking for. Client will provide Recruitery with the following information concerning the position:

 • The overview of client business

 • The detailed job specification and requirement

 • The remuneration which includes cash and non cash benefit

 

Thông báo từ Khách hàng –  Khách hàng có trách nhiệm thông báo Recruitery ngay lập tức khi:

 • Khách hàng muốn (tiếp tục) đăng tin tuyển dụng; hoặc là

 • Trường hợp Ứng viên chấp nhận lời mời làm việc từ Khách hàng;

 • Khi Ứng viên bắt đầu làm việc cho Khách hàng.

Notice from Client –  Client is responsible for informing Recruitery immediately when:

 • Customers want to (continue) posting jobs; or

 • In case the Candidate accepts the job offer from Client;

 • When the Candidate starts working for Client.

Chấp thuận – Việc Khách hàng phỏng vấn các ứng viên do đối tác của Recruitery giới thiệu được coi là Khách hàng đã chấp nhận các điều khoản của Recruitery. Khách hàng chịu trách nhiệm, nhưng không giới hạn, chi trả cho Recruitery các khoản phí giới thiệu có liên quan được nêu trong hợp đồng này.

Acceptance - That Client confirms an interview with candidates recommended by Recruitery partners is considered as Client accepted the terms of Recruitery. Client is responsible, but not limited to, for payment of referral reward and management fees specified in this contract.

 

Xác nhận thông tin – Khách hàng có trách nhiệm thông báo lại về việc trùng ứng viên cho Recruitery trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận được thông tin về ứng viên được giới thiệu thông qua Recruitery. Trường hợp Khách hàng không thông báo cho Recruitery đúng khung thời hạn và ứng viên đó sau này được đề nghị vào làm việc trong công ty của Khách hàng trong vòng 6 tháng kể từ ngày Recruitery giới thiệu ứng viên, Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ phí dịch vụ giới thiệu.

Confirmation - Client is responsible for notifying Recruitery of the duplication within 24 hours of receiving information about the candidate introduced through Recruitery. If Client fails to notify Recruitery within the time frame and the applicant is later offered to work in the company of Client within 6 months since Recruitery introduces the candidate, Client will be responsible for full payment of service fees.

 

Tuyển dụng không thông báo – Trường hợp Khách hàng liên lạc trực tiếp hoặc tiến hành phỏng vấn ứng viên được giới thiệu thông qua Recruitery nhưng không thông báo với Recruitery trong vòng 24 giờ thì được hiểu rằng Khách hàng chấp thuận với các điều khoản của hợp đồng này. Recruitery có quyền áp dụng phí dịch vụ giới thiệu và khoản phạt 3 lần phí dịch vụ giới thiệu trong trường hợp ứng viên đó được Khách hàng, hoặc công ty con hoặc các công ty liên kết mà Khách hàng cho rằng ứng viên đó đáp ứng điều kiện làm việc, và có thư đề nghị ứng viên làm việc. Điều khoản này được áp dụng trong thời hạn 12 tháng kể từ khi ứng viên đó được giới thiệu cho khách hàng thông qua Recruitery.

Recruitment without notice - If Client directly contacts or interviews the candidate introduced through Recruitery but does not inform Recruitery within 24 hours, it is understood that Client agrees with the terms of this contract. Recruitery has the right to apply service fees and a fine of 3 times of the service fees in case the applicant is approved by the Client, or his subsidiary or an affiliated company, that the candidate satisfies working conditions and requirements, and is offered a letter of recommendation. This clause is applicable within 12 months counting from the date of Recruitery introducing the applicant to Client.

 

Điều kiện bảo hành – Recruitery áp dụng gói bảo hành 60 ngày tính từ ngày đầu tiên ứng viên bắt đầu đi làm với Khách hàng. Gói này áp dụng trong trường hợp hợp đồng lao động giữa Khách hàng và ứng viên được tuyển dụng bị chấm dứt trước thời hạn nhưng trong thời gian Bảo hành vì bất kỳ lý do nào ngoại trừ trường hợp việc chấm dứt đó phát sinh do dư thừa nhân lực (thay đổi cơ cấu tổ chức, giải tán phòng ban, doanh nghiệp ngừng hoạt động).

Trong trường hợp này, với điều kiện Khách hàng đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí dịch vụ giới thiệu, Recruitery sẽ hoàn phí cho Khách hàng dưới dạng tiền mặt hoặc chuyển khoản:

 • 100% số tiền mà Khách hàng đã thanh toán nếu ứng viên nghỉ trong 15 ngày đầu làm việc

 • 75% số tiền mà Khách hàng đã thanh toán nếu ứng viên nghỉ từ ngày 16 đến ngày 30.

 • 50% số tiền mà Khách hàng đã thanh toán nếu ứng viên nghỉ từ ngày 31 đến ngày 60.

 • Trong trường hợp Khách hàng có xuất hoá đơn hoàn tiền, số tiền hoàn lại sẽ bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT) và phí chuyển khoản ngân hàng. Trong trường hợp Khách hàng không xuất hoá đơn hoàn tiền, số tiền hoàn lại sẽ không bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT) và phí chuyển khoản ngân hàng.

Trong Recruitery thì Khách hàng sẽ không có nghĩa vụ phải thanh toán phí giới thiệu ứng viên đó theo hóa đơn Recruitery đã xuất trước đó.

Warranty Conditions - Recruitery applies a warranty package of 60 days from the first working day of the candidate. This Plan applies where the employment contract between Client and the Recruited Candidate has terminated ahead of time but during the Warranty Period for any reason except where such termination arises due to residual Human resources (organizational structure change, departmental disbandment, business discontinued).

In this case, if Client has paid in full and on time the referral service fee, Recruitery will refund in the form of cash or bank transfer:

 • 100% of the amount paid by Client if the applicant leaves within the first 15 working days.

 • 75% of the amount paid by Client if the applicant leaves the period from 16th to 30th.

 • 50% of the amount paid by Client if the applicant is off from 31st to 60th.

 • In the event that Client issues the invoice, the refund will include 10% VAT and bank transfer fee. In the event that Client does not issue the invoice, the refund will not include 10% VAT and bank transfer fee.

In the event the applicant leaves the work before the date of payment for the Recruitery, Client shall not be obliged to pay the service fee under the Recruitery invoice issued before.

 

Điều khoản bảo mật – Recruitery hiện tại chỉ tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng của các khách hàng không có nhu cầu bảo mật thông tin của vị trí tuyển dụng. Yêu cầu tuyển dụng, hình ảnh, thương hiệu (bao gồm logo, website) của khách hàng sẽ được sử dụng để thu hút đối tác tham gia giới thiệu ứng viên cho doanh nghiệp.

Privacy Policy - Recruitery currently only accepts recruitment requests from clients who do not have the confidentiality requirements of the vacancy. Recruitment requirements, images, trademarks (including logo, website) will be used to attract partners to introduce candidates for businesses.

Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin của ứng viên khi được giới thiệu thông qua Recruitery, và không được phép tiết lộ thông tin ứng viên nếu không có sự đồng ý của ứng viên.

Client is responsible for protecting the information of the candidates when introduced through Recruitery, and are not allowed to disclose candidate information without the consent of the candidate.

Recruitery cam đoan bảo mật các thông tin về ứng viên mà Recruitery tiếp nhận hoặc có thể tiếp nhận từ Khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng này, bảo đảm và tránh cho Khách hàng không bị ảnh hưởng, thiệt hại từ bất kỳ khiếu nại, tổn thất, hoặc trách nhiệm phát sinh từ việc tiết lộ thông tin bởi Recruitery mà không được sự đồng ý của Khách hàng.

Recruitery assures the confidentiality of information about applicants that Recruitery accepts or is able to receive from Client during the performance of this contract, ensures and prevents Client from being affected, damages from any claims damage, or liability arising out of the disclosure of information by Recruitery without the consent of Client.

 

3. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

3. TERMS OF PAYMENT

 

Hóa đơn – Recruitery sẽ xuất hoá đơn mỗi khi:

 • Khách hàng gia hạn tin tuyển dụng, Recruitery sẽ xuất hóa đơn, vào ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng (không hoàn lại trong mọi trường hợp).

 • Khách hàng tuyển được ứng viên thành công, Recruitery sẽ xuất hóa đơn, vào ngày đầu tiên ứng viên làm việc cho Khách hàng.

Ngoài phí dịch vụ được nêu rõ trong mỗi “Đơn xác nhận đặt dịch vụ", 10% Thuế Giá trị Gia tăng (GTGT) sẽ được tính trên mức phí đã thỏa thuận.

Invoice -  Recruitery will issue an invoice every time:

 • Client wants to maintain the job posting, Recruitery will issue an invoice, on the first working day of each month (non-refundable in all cases).

 • Client successfully hires the candidate, Recruitery will issue an invoice, on the first day the candidate works for Client.

In addition to the service fee specified in each "Service Order Confirmation", 10% Value Added Tax (VAT) will be charged on the agreed fee.

Thời hạn thanh toán – Thời hạn thanh toán hóa đơn là 7 ngày làm việc kể từ ngày phát hành hóa đơn. Phí thanh toán qua ngân hàng (nếu có) sẽ do Khách hàng chịu. Nếu Khách hàng không thanh toán tất cả các khoản thanh toán trước thời hạn được quy định, Recruitery sẽ áp dụng khoản phí lãi suất 0.03% cho mỗi ngày thanh toán trễ hạn.. Thời gian trễ hạn được tính từ ngày đến hạn thanh toán cho tới thời điểm thanh toán.

Payment Term - The billing period is 7 working days from the date of issue of the invoice. Payment via bank (if any) will be borne by Client. If Client does not pay all payments before the due date, Recruitery will apply a 0.03% interest charge per day for late payment. The delinquent period is calculated from the payment due date to the time of payment.

 

Thông tin thanh toán – Phí dịch vụ đồng ý trên hóa đơn sẽ được thanh toán cho Recruitery tới thông tin tài khoản được ghi ở đầu hợp đồng.

Payment Information - The agreed service fees on the invoice will be paid to the Recruitery to the account information recorded at the beginning of the contract.

 

4. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

4. OTHER TERMS

 

Từ chối trách nhiệm - Recruitery cam kết nỗ lực để giới thiệu ứng viên phù hợp nhất cho Khách hàng. Recruitery không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cẩu thả, không trung thực, hành vi sai trái hoặc thiếu kỹ năng của bất kỳ ứng viên nào. Thẩm định trước khi tuyển chọn ứng viên là nghĩa vụ của Khách hàng, và Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc lựa chọn cuối cùng.

Disclaimer - Recruitery is committed to recommending the most suitable candidate for the Client. Recruitery is not responsible for any negligence, dishonesty, misconduct or lack of skills of any candidate. Pre-selection is the obligation of Client, and Client is fully responsible for the final selection.