Terms & Conditions

1. THÔNG TIN CHUNG

1. GENERAL INFORMATION

 

1.1 Khách hàng đồng ý sử dụng sản phẩm & dịch vụ của Recruitery để tìm Ứng viên và Recruitery đồng ý sẽ thực hiện việc tư vấn, hỗ trợ tìm ứng viên thông qua việc kết nối và nhận hồ sơ từ các chuyên viên tuyển dụng và các chuyên gia trong lĩnh vực cần tuyển.

1.1 Client agreed to use the platform and service provided by Recruitery to find Candidate and Recruitery agreed to consult and support Client through connecting Client to top recruiters who have direct relationship with talents that Client is looking for.

1.2 Các chi tiết về mức phí hoặc các khoản tiền khác sẽ được 2 bên thống nhất qua “Đơn xác nhận đặt dịch vụ”. Được đính kèm và xác nhận qua email, tương ứng như một phụ lục hợp đồng.

1.2 Details of referral reward and other fees according to “Job order confirmation” are mutually agreed by both parties. Attached and confirmed by email, corresponding as an appendix to the contract.

 

2. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

2. TERMS OF SERVICE

 

2.1 Xác thực yêu cầu tuyển dụng - Khách hàng gửi yêu cầu tuyển dụng và Recruitery sẽ làm việc với Khách hàng để tạo bản mô tả công việc chi tiết và hồ sơ ứng cử viên lý tưởng mà Khách hàng đang tìm kiếm. Trong trường hợp công ty không có yêu cầu tuyển dụng nữa thì phải thông báo trong vòng chậm nhất 3 ngày cho Recruitery.  

2.1 Confirm job order - Client submits hiring request and Recruitery will work with Client to create a detailed job description and an ideal candidate profile that Client is looking for. Client shall be liable for notifying Recruitery of any changes of job requirements and position availability within 3 days.

 

2.2 Điều chỉnh phí - Sau mỗi lần thiết lập hoặc điều chỉnh mức phí, mọi thông tin về mức phí của mỗi vị trí tuyển dụng sẽ được 2 bên xác nhận thông qua “Đơn xác nhận đặt dịch vụ”.

2.2 Adjust the fee - After every time of setting up and adjusting the referral reward, all information associated with the referral reward will be confirmed and agreed via “Job order confirmation”.

 

2.3 Tuyển chọn ứng viên - Đối tác của Recruitery sẽ gửi tối đa 10 ứng viên tại một thời điểm để Khách hàng xem xét, phỏng vấn, lựa chọn và mời làm việc. Các đối tác của Recruitery sẽ hỗ trợ Khách hàng sắp xếp các buổi phỏng vấn cũng như đàm phán với các ứng viên khi cần thiết.

2.3 Select candidate. Recruitery's referees will submit total maximum ten (10) candidates at a time for Client to review, shortlist, interview, select and offer. The referees will assist Client with interview coordination as well as negotiate with candidates as needed.

 

2.4 Chấp thuận – Việc Khách hàng phỏng vấn các ứng viên do đối tác của Recruitery giới thiệu được coi là Khách hàng đã chấp nhận các điều khoản của Recruitery. Khách hàng chịu trách nhiệm, nhưng không giới hạn, chi trả cho Recruitery các khoản phí giới thiệu có liên quan được nêu trong hợp đồng này.

2.4 Acceptance - That Client confirms interview with candidates recommended by Recruitery partners is considered as Client accepted the terms of Recruitery. Client is responsible, but not limited to, for payment of referral reward and management fees specified in this contract.

 

2.5 Xác nhận thông tin – Khách hàng có trách nhiệm thông báo lại về việc trùng ứng viên cho Recruitery trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận được thông tin về ứng viên được giới thiệu thông qua Recruitery. Trường hợp Khách hàng không thông báo cho Recruitery đúng khung thời hạn và ứng viên đó sau này được đề nghị vào làm việc trong công ty của Khách hàng trong vòng 6 tháng kể từ ngày Recruitery giới thiệu ứng viên, Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ phí dịch vụ giới thiệu.

2.5 Confirmation - Client is responsible for notifying Recruitery of the duplication within 24 hours of receiving information about the candidate introduced through Recruitery. If Client fails to notify Recruitery within the time frame and the applicant is later offered to work in the company of Client within 6 months since Recruitery introduces the candidate, Client will be responsible for full payment of service fees.

 

2.6 Tuyển dụng không thông báo – Trường hợp Khách hàng liên lạc trực tiếp hoặc tiến hành phỏng vấn ứng viên được giới thiệu thông qua Recruitery nhưng không thông báo với Recruitery trong vòng 24 giờ thì được hiểu rằng Khách hàng chấp thuận với các điều khoản của hợp đồng này. Recruitery có quyền áp dụng phí dịch vụ giới thiệu và khoản phạt 3 lần phí dịch vụ giới thiệu trong trường hợp ứng viên đó được Khách hàng, hoặc công ty con hoặc các công ty liên kết mà Khách hàng cho rằng ứng viên đó đáp ứng điều kiện làm việc, và có thư đề nghị ứng viên làm việc. Điều khoản này được áp dụng trong thời hạn 6 tháng kể từ khi ứng viên đó được giới thiệu cho khách hàng thông qua Recruitery.

2.6 Recruitment without notice - If Client directly contacts or interviews the candidate introduced through Recruitery but does not inform Recruitery within 24 hours, it is understood that Client agrees with the terms of this contract. Recruitery has the right to apply service fees and a fine of 3 times of the service fees in case the applicant is approved by the Client, or his subsidiary or affiliated company, that the candidate satisfies working conditions and requirements, and is offered a letter of recommendation. This clause is applicable within 6 months counting from the date of Recruitery introducing the applicant to Client.

 

2.7 Điều kiện bảo hành – Recruitery áp dụng gói bảo hành 60 ngày tính từ ngày đầu tiên ứng viên bắt đầu đi làm với Khách hàng. Gói này áp dụng trong trường hợp hợp đồng lao động giữa Khách hàng và ứng viên được tuyển dụng bị chấm dứt trước thời hạn nhưng trong thời gian Bảo hành vì bất kỳ lý do nào ngoại trừ trường hợp việc chấm dứt đó phát sinh do dư thừa nhân lực (thay đổi cơ cấu tổ chức, giải tán phòng ban, doanh nghiệp ngừng hoạt động).

Trong trường hợp này, với điều kiện là Khách hàng đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí dịch vụ giới thiệu, Recruitery sẽ hoàn trả:

  • 100% số tiền mà Khách hàng đã thanh toán nếu ứng viên nghỉ trong 15 ngày đầu làm việc

  • 75% số tiền mà Khách hàng đã thanh toán nếu ứng viên nghỉ từ ngày 16 đến ngày 30.

  • 50% số tiền mà Khách hàng đã thanh toán nếu ứng viên nghỉ từ ngày 31 đến ngày 60.

  • Trong trường hợp Khách hàng có xuất hoá đơn hoàn tiền, số tiền hoàn lại sẽ bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT) và phí chuyển khoản ngân hàng. Trong trường hợp Khách hàng không xuất hoá đơn hoàn tiền, số tiền hoàn lại sẽ không bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT) và phí chuyển khoản ngân hàng.

Recruitery có tối đa 15 ngày để điều tra về vụ việc kể từ ngày Recruitery nhận được thông báo qua email từ Khách hàng về việc hợp đồng lao động giữa Khách hàng và ứng viên bị chấm dứt trước thời hạn. Sau khi đã xác định được nguyên nhân đến từ lỗi của ứng viên, việc hoàn lại tiền cho Khách hàng nói trên sẽ được Recruitery thực hiện trong vòng tối đa 15 ngày Khách hàng có thể lựa chọn phương thức hoàn lại là hoàn dưới dạng tín dụng hoặc tiền mặt.

Lưu ý: Tín dụng được áp dụng cho lần tuyển dụng tiếp theo của Khách hàng.

Trong trường hợp ứng viên nghỉ việc trước ngày Khách hàng thanh toán cho Recruitery thì Khách hàng sẽ không có nghĩa vụ phải thanh toán phí giới thiệu ứng viên đó theo hóa đơn Recruitery đã xuất trước đó.

 

2.7 Warranty Conditions - Recruitery applies a warranty package of 60 days from the first working day of the candidate. This Plan applies where the employment contract between Client and the Recruited Candidate is terminated ahead of time but during the Warranty Period for any reason except where such termination arises due to residual Human resources (organizational structure change, departmental disbandment, business discontinued).

In this case, as long as Client has paid full and on time the service fee, Recruitery will refund:

  • 100% of the amount paid by Client if the applicant leaves within the first 15 working days.

  • 75% of the amount paid by Client if the applicant leaves the period from 16th to 30th.

  • 50% of the amount paid by Client if the applicant is off from 31st to 60th.

  • In the event that Client issues the invoice, the refund will include 10% VAT and bank transfer fee. In the event that Client does not issue the invoice, the refund will not include 10% VAT and bank transfer fee.

Recruitery has a maximum of 15 days to investigate the case since the Recruitery received an email notification from Client that the employment contract between Client and the applicant was terminated ahead of time. Once the cause of the fault has been identified, the refund will be made to Client within a maximum of 15 days. Client can choose the refund method in the form of credit or cash.

Notice: Credit can be used for additional job order from Client.

In the event the applicant leaves the work before the date of payment for the Recruitery, Client shall not be obliged to pay the service fee under the Recruitery invoice issued before.

 

2.8 Điều khoản bảo mật – Recruitery hiện tại chỉ tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng của các khách hàng không có nhu cầu bảo mật thông tin của vị trí tuyển dụng. Yêu cầu tuyển dụng, hình ảnh, thương hiệu (bao gồm logo, website) của khách hàng sẽ được sử dụng để thu hút đối tác tham gia giới thiệu ứng viên cho doanh nghiệp.

Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin của ứng viên khi được giới thiệu thông qua Recruitery, và không được phép tiết lộ thông tin ứng viên nếu không có sự đồng ý của ứng viên.

Recruitery cam đoan bảo mật các thông tin về ứng viên mà Recruitery tiếp nhận hoặc có thể tiếp nhận từ Khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng này, bảo đảm và tránh cho Khách hàng không bị ảnh hưởng, thiệt hại từ bất kỳ khiếu nại, tổn thất, hoặc trách nhiệm phát sinh từ việc tiết lộ thông tin bởi Recruitery mà không được sự đồng ý của Khách hàng.

2.8 Privacy Policy - Recruitery currently only accepts recruitment requests from clients who do not have the confidentiality requirements of the vacancy. Recruitment requirements, images, trademarks (including logo, website) will be used to attract partners to introduce candidates for businesses.

Client is responsible for protecting the information of the candidates when introduced through Recruitery, and are not allowed to disclose candidate information without the consent of the candidate.

Recruitery assures the confidentiality of information about applicants that Recruitery accepts or is able to receive from Client during the performance of this contract, ensures and prevents Client from being affected, damages from any claims damage, or liability arising out of the disclosure of information by Recruitery without the consent of Client.

 

 

3. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

3. TERMS OF PAYMENT

 

3.1 Hóa đơn – Khi giới thiệu ứng viên thành công, Recruitery sẽ xuất hóa đơn, vào ngày đầu tiên ứng viên làm việc cho công ty của Khách hàng. Ngoài phí dịch vụ được nêu rõ trong mỗi “Đơn xác nhận đặt dịch vụ", 10% Thuế Giá trị Gia tăng (GTGT) sẽ được tính trên mức phí giới thiệu đã thỏa thuận.

3.1 Invoice - Upon every successful placement, Recruitery will issue the invoice, on the first working day of the candidate. In addition to the service fees specified in each "Job order confirmation", 10% of Value Added Tax (VAT) will be charged on the agreed service fee.

 

3.2 Thời hạn thanh toán – Thời hạn thanh toán hóa đơn là 10 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn. Phí thanh toán qua ngân hàng (nếu có) sẽ do Khách hàng chịu. Nếu Khách hàng không thanh toán tất cả các khoản thanh toán trước thời hạn được quy định, Recruitery sẽ áp dụng khoản phí lãi suất 20% mỗi tháng cho việc thanh toán trễ hạn. Thời gian trễ hạn được tính từ ngày đến hạn thanh toán cho tới thời điểm thanh toán.

3.2 Payment Term - The billing period is 10 days from the date of issue of the invoice. Payment via bank (if any) will be borne by Client. If Client does not pay all payments before the due date, Recruitery will apply a 20% interest charge per month for late payment. The delinquent period is calculated from the payment due date to the time of payment.

 

3.3 Thông tin thanh toán – Phí dịch vụ đồng ý trên hóa đơn sẽ được thanh toán cho Recruitery tới thông tin tài khoản được ghi ở đầu hợp đồng.

3.3 Payment Information - The agreed service fees on the invoice will be paid to the Recruitery to the account information recorded at the beginning of the contract.

 

4. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

4. OTHER TERMS

 

4.1 Từ chối trách nhiệm - Recruitery cam kết nỗ lực để giới thiệu ứng viên phù hợp nhất cho Khách hàng. Recruitery không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cẩu thả, không trung thực, hành vi sai trái hoặc thiếu kỹ năng của bất kỳ ứng viên nào. Thẩm định trước khi tuyển chọn ứng viên là nghĩa vụ của Khách hàng, và Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc lựa chọn cuối cùng.

4.1 Disclaimer - Recruitery is committed to recommending the most suitable candidate for the Client. Recruitery is not responsible for any negligence, dishonesty, misconduct or lack of skills of any candidate. Pre-selection is the obligation of Client, and Client is fully responsible for the final selection.