+$15,000 Are you looking for your next job? Let our headhunters help you Go >

Admin & Project Coordinator

Closed

Administration Project Management Interpersonal Skills Time Management Business Administration

Icon Location Location
Ho Chi Minh
Icon Vacancies Vacancies
1 persons

Benefit

13th month salary
Others
https://enpointe.com.vn/why-enpointe/
Salary review
Travel/company trips
once a year
Laptop/desktop for works
Performance bonus
Extra health insurance
Full social insurance

Job Overview And Responsibility

JOB PURPOSE Proactive be involved in the day to day running of the company to create a smooth seamless office environment where employees are equipped to work as efficiently as possible. This position shall collaborate with leaders and teams to support documentation, internal processes, projects, and events that are truly aligned with the Group’s Core Value. Your end goal will be to contribute to En Pointe’s Branding by driving awareness, enhancing & improving overall brand image and advocacy to one of our existing brands. Chủ động tham gia vào công việc và hoạt động hàng ngày của công ty để tạo ra một môi trường làm việc liền mạch trơn tru, nơi nhân viên được trang bị để làm việc hiệu quả nhất có thể. Làm việc với các phòng ban và các thành viên để hỗ trợ về tài liệu, quy trình nội bộ, dự án và sự kiện trong khi luôn đảm bảo phù hợp với giá trị cốt lõi của Tập đoàn. Mục tiêu cuối cùng của bạn sẽ là đóng góp vào việc xây dựng Thương hiệu của En Pointe bằng cách thúc đẩy nhận thức, nâng cao & cải thiện hình ảnh thương hiệu và quảng bá cho một trong những thương hiệu hiện có của tập đoàn. JOB DESCRIPTION - Cooperate and assist the Project Team & internal departments for project execution. - Work with internal departments to follow working processes and help improve the quality of projects. - Nurturing positive working relationships with co-workers. - Assist department in daily administrative functions - Assemble data, prepare administrative/project reports, and handle communications for COO as requested. - Coordinate and assist recruitment and hiring administrative. - Review and recommend changes in internal operating procedures, as necessary. - Assist in resolving problems and responding to questions concerning related departments. - Coordinate departmental information and processes with other departments. - Coordinate and co-organize internal and external events. - Assist comprehensive action plans, including resources, timeframes, and budgets for projects. (You will perform various coordinating tasks along with administrative duties, like maintaining project documentation and handling financial queries.) - Actively engage internal and external stakeholders to enhance and strengthen En Point’s brand identity - Perform related duties, as assigned. - Hợp tác và hỗ trợ nhóm dự án & các bộ phận để thực hiện dự án. - Làm việc với các bộ phận để thực hiện theo các quy trình làm việc và giúp nâng cao chất lượng của các dự án. - Nuôi dưỡng các mối quan hệ làm việc tích cực với đồng nghiệp. - Hỗ trợ bộ phận trong các chức năng hành chính hàng ngày - Tập hợp dữ liệu, chuẩn bị báo cáo hành chính/dự án và chịu trách nhiệm liên hệ cho COO theo yêu cầu. - Điều phối và hỗ trợ về mặt hành chính trong quá trình tuyển dụng. - Xem xét và đề xuất các thay đổi trong quy trình vận hành nội bộ, nếu cần. - Hỗ trợ giải quyết các vấn đề và trả lời các câu hỏi cho các bộ phận liên quan. - Điều phối thông tin và quy trình của bộ phận với các bộ phận khác. - Điều phối và đồng tổ chức các sự kiện nội bộ và bên ngoài. - Hỗ trợ các thực hiện các kế hoạch, bao gồm các nguồn lực, khung thời gian và ngân sách cho các dự án. (Bạn sẽ thực hiện các nhiệm vụ điều phối khác nhau cùng với các nhiệm vụ hành chính, như cập nhật các tài liệu và xử lý các truy vấn tài chính) - Tích cực kết nối với các bên liên quan để nâng cao và củng cố thương hiệu của En Point - Thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo sự phân công

Required Skills and Experience

- Bachelor’s degree and at least two years of related experience in project, events coordination, and administration. - Excellent attention to detail and organizational skills. - Results driven character. Process focused with a tireless focus on output quality. - Experience partnering with and influencing others outside direct line of control, and management. - Comfortable working in a fast-paced, multi-tasking, deadline-focused, ambiguous yet dynamic environment with constant change. - Positive attitude and an ability to learn. - Proven work experience as a Project Coordinator or similar role. - Solid organizational skills, including multitasking and time-management - Excellent communication abilities including writing, speaking and active listening - Good interpersonal and presentations skills - High work ownership & accountability for assigned tasks and projects. - Attention to detail, critical thinker, and problem-solver - Self-motivated and well organized - Có bằng cử nhân và ít nhất hai năm kinh nghiệm liên quan đến điều phối dự án, sự kiện và hành chính. - Có sự chú tâm cao độ đối với chi tiết và có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc. - Không ngừng tập trung vào kết quả công việc và chất lượng đầu ra. - Có kinh nghiệm hợp tác và tạo ảnh hưởng với những người khác ngoài phạm vi quản lý. - Thoải mái làm việc trong một môi trường có nhịp độ nhanh, đa tác vụ, chú trọng thời hạn nhưng năng động với sự thay đổi liên tục. - Thái độ tích cực và khả năng học hỏi. - Kỹ năng kết nối mạnh mẽ, khả năng xây dựng mối quan hệ và giao tiếp giữa các cá nhân là bắt buộc. - Chứng minh được kinh nghiệm làm điều phối viên dự án hoặc vai trò tương tự - Kỹ năng sắp xếp công việc vững, bao gồm đa nhiệm và quản lý thời gian - Khả năng giao tiếp tuyệt vời bao gồm viết, nói và lắng nghe tích cực - Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt - Có tinh thần trách nhiệm cao đối với các nhiệm vụ và dự án được giao. - Chú ý đến chi tiết, người tư duy phản biện và người giải quyết vấn đề

Why Candidate should apply this position

LEARNING AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES We care for the self-improvement of employees through virtual and face-to-face training. We have curated a catalogue on the following topics of Marketing, Design, People Management, Personal Branding, Interpersonal Skills, Workplace Wellbeing, People Management, Professional Development & Organizational Culture. The topics selected has been carefully chosen based on industry feedback from our Business Units Leader which aims to align our staff with international recognized resources so we can empower each other to achieve our full potential. OUR STAFF BENEFITS CURATED BY EN POINTE GROUP The Creative Edu-ecosystem of En Pointe Management Group focuses on the holistic development of the Vietnamese children. Through internationally and locally curated curriculum we provide the best educational experience for the next generation, and our member’s family and children. OUR STAFF BENEFITS CURATED BY OUR PARTNERS We are proud to launch over 45 benefits to our members. Benefits ranging from casual to formal dining, Spa services, Florists even Events management. With discounts from 15 to 30 percent make sure you view our full list. Please visit our website for more employee benefit information https://enpointe.com.vn/why-enpointe/


Recommended jobs