Job remote 2022
Synthesis

Job remote 2022

Remote job - làm việc gì từ xa là gì?


Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc cho phép bạn làm việc tại nhà khi mùa dịch covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, thì bạn có thể ngạc nhiên về sự đa dạng của các thuật ngữ được sử dụng để mô tả loại công việc này. Telecommuting, Công việc ảo (virtual job), Công việc từ xa (remote job), Công việc tại nhà,... - Các thuật ngữ này thường được sử dụng làm từ đồng nghĩa với nhau. Tất cả đều xác định một công việc không được thực hiện từ bên trong một văn phòng truyền thống.

Thay vì đi lại đến một văn phòng mỗi ngày để làm việc từ một bàn được chỉ định, việc làm remote có thể thực hiện các dự án của họ ở bất cứ đâu với yêu cầu là hoàn thành  mục tiêu được giao. Mọi người có sự linh hoạt để tạo cho mình không gian làm việc, địa điểm và cả thời gian làm việc; chỉ cần công việc của bạn được hoàn thành trước thời gian được đề ra.

Senior Business Analyst (Full-time Remote)

Business Analyst Analytical User Interface Design Business Analyst

1,300 - $2,100 | Hanoi, Ho Chi Minh, Remote, Da Nang

Reward $913/Candidate

Refer now

Head of Product Design (Director/Sr. Director)

Strategic Planning AI/Artificial Intelligence Planning Design Management Designer Operations Operation Management Planning

Negotiable | Remote

Reward $8,696/Candidate

UrgentRefer now

Investment Associate

Operation Finance Project Management Financial Analysis Investment Research Communications Planning Operations

Negotiable | Remote, Hanoi

Reward $870/Candidate

Refer now

Marketing Lead (Full-time remote)

Marketing Strategy Marketing Management Digital Marketing

3,000 - $5,000 | Remote, Singapore

Reward $3,043/Candidate

Refer now

Growth Manager (Full-time remote)

SEO Growth Strategy Marketing Strategy Digital Marketing Digital Marketing Marketing

1,500 - $2,500 | Remote, Ho Chi Minh, Hanoi, Indonesia, Malaysia, Philippines

Reward $1,565/Candidate

Refer now

Senior Frontend Engineer (Full-time remote)

TypeScript React HTML JavaScript API Frontend Developer

1,500 - $2,200 | Remote, Ho Chi Minh, Indonesia, Hanoi

Reward $1,652/Candidate

Refer now

Marketing Manager (Full-time remote)

Digital Marketing Digital Marketing

1,500 - $2,500 | Remote, Ho Chi Minh, Hanoi, India, Indonesia

Reward $1,652/Candidate

UrgentRefer now

Graphic Designer (Full-time Remote)

Graphic Design Design Animation Designer

500 - $800 | Remote, Indonesia, Hanoi, Ho Chi Minh, Philippines

Reward $435/Candidate

Refer now

QA Engineer (Cypress) (Full-time remote)

QA QC QA/QC

Up to $3,500 | Remote

Reward $1,304/Candidate

Refer now

Senior .NET Developer (WPF) (Full-time Remote)

Amazon Web Services (AWS) .NET Azure WPF Developer

Up to $2,200 | Remote

Reward $783/Candidate

UrgentRefer now

JavaScript Developer (Full-time Remote)

ReactJS JavaScript Developer

2,000 - $3,500 | Ho Chi Minh, Indonesia, Hanoi, Remote

Reward $1,957/Candidate

UrgentRefer now

Game Engineer (Unreal Engine)

Unreal C# Game

2,000 - $3,500 | Da Nang, Hanoi, Ho Chi Minh, Remote

Reward $1,957/Candidate

UrgentRefer now

Fullstack developer (Full-time remote)

React Native Node.js AWS Android APIs Fullstack Developer

1,500 - $3,000 | Indonesia, Remote, Ho Chi Minh, Hanoi

Reward $1,565/Candidate

Refer now

Principal Software Engineer - Web3 Backend (Full-time Remote)

Web3 ethers.js NodeJS Ethereum Backend Developer

2,000 - $3,000 | Remote, Indonesia, Ho Chi Minh, Hanoi

Reward $1,522/Candidate

UrgentRefer now

Senior 2D Gaming / Comic Artist (Full-time Remote)

Digital Painting Digital Design 2D Hand-drawing Designer

Up to $3,000 | Remote

Reward $1,000/Candidate

Refer now

Senior Full-stack engineer (Full-time Remote)

AWS ReactJS NextJS NodeJS Fullstack Developer

Up to $3,500 | Remote

Reward $1,565/Candidate

Refer now

Blockchain Tech Lead (Full-time Remote/onsite)

Negotiable | Remote, Ho Chi Minh

Reward $1,739/Candidate

UrgentRefer now

Senior Software Engineer (React / Next.js) (Full-time Remote)

Node.js ReactJS NextJS Backend Frontend Fullstack

1,500 - $3,000 | Remote

Reward $1,565/Candidate

UrgentRefer now

Chief Technology Officer (Full-time remote)

SDLC Strategic Planning CTO

$8,000 to Negotiable | Hanoi, Remote, Indonesia, Ho Chi Minh, Singapore

Reward $8,696/Candidate

Refer now

Quality Assurance

Testing / QA Cypress Test Plan Writing Test Automation Test Strategy Writing QA/QC

Up to $5,000 | Remote

Reward $2,609/Candidate

Refer now

DevOps Engineer

Information Design Information Architecture Infrastructure Docker

Up to $5,500 | Remote

Reward $2,609/Candidate

Refer now

Solution Architect

Golang Cloud Scalability Solutions Architecture Database Design NodeJS Operations

Up to $7,000 | Remote

Reward $2,609/Candidate

Refer now

Senior Full Stack Engineer

TypeScript ReactJS Docker Node.js Fullstack

Up to $5,000 | Remote

Reward $2,609/Candidate

Refer now

Senior Backend Engineer

Golang Software Engineering Developer

4,000 - $6,000 | Remote

Reward $2,609/Candidate

Refer now

Senior Software Engineer (Full-time Remote)

ReactJS Ruby on Rails JavaScript TypeScript Redux Developer

Up to $5,000 | Ho Chi Minh, Hanoi, Remote

Reward $1,739/Candidate

Refer now

Senior Backend Engineer (Full-time remote)

Ruby on Rails dBase API Backend Developer

1,500 - $2,500 | Hanoi, Indonesia, Ho Chi Minh, Remote

Reward $1,652/Candidate

Refer now

Graphic Designer (Full-time remote)

Graphic Design Designer

1,500 - $3,000 | Remote

Reward $1,652/Candidate

Refer now

Performance Copywriter (Full-time remote)

Copywriting Digital Marketing

1,500 - $3,000 | Remote

Reward $1,652/Candidate

Refer now

Senior RoR Engineer

Ruby on Rails Full Stack Developer

3,000 - $4,000 | Hanoi, Remote, Ho Chi Minh

Reward $2,174/Candidate

Refer now

Front-end Developer (Full-time Remote)

jQuery JSON JavaScript HTML AJAX Enginering Developer Frontend

1,000 - $1,700 | Remote, Da Nang, Hanoi, Ho Chi Minh

Reward $739/Candidate

Refer now

Senior Software Engineer (Full-time Remote)

Docker Redis Elastic Search NodeJS Enginering Developer Backend

2,000 - $3,000 | Ho Chi Minh, Hanoi, Da Nang, Remote

Reward $1,348/Candidate

Refer now

Blockchain Engineer (Full-time remote)

Ethereum Solidity Rust NodeJS Golang Enginering

1,500 - $3,000 | Ho Chi Minh, Remote, Hanoi

Reward $1,652/Candidate

Refer now

NodeJS Developer (Full-time Remote)

Docker Elastic Search Redis NodeJS Backend Developer Enginering

1,000 - $1,700 | Hanoi, Ho Chi Minh, Remote, Da Nang

Reward $696/Candidate

Refer now

Senior Fullstack Developer (.NET Core) - Open remotely 100%

.NET Core .NET ReactJS Fullstack

Up to $2,000 | Remote, Ho Chi Minh

Reward $870/Candidate

Refer now

Middle Fullstack (.NET core) - Open remotely 100%

ReactJS .NET .NET Core Fullstack

Up to $1,500 | Remote, Ho Chi Minh

Reward $696/Candidate

Refer now

Server Engineer

Python Java C# NodeJS

2,000 - $3,000 | Remote, Ho Chi Minh

Reward $1,739/Candidate

UrgentRefer now