+$15,000 Are you looking for your next job? Let our headhunters help you Go >

Huy Nguyen

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 8 candidates
Icon cup 0 interviews
Icon health 0 placements


Marketing th?t, không bánh v?. T?n d?ng kinh nghi?m, phát huy th? m?nh, làm vi?c nghiêm túc d? t?o ra nh?ng dóng góp giá tr? cho t? ch?c kinh doanh có van hóa. Bên c?nh dó v?i kinh nghi?m 13 nam trong Marketing. Là ngu?i có tu duy growth mindset, logic, hi?u su?t và tang tru?ng.Ði?m m?nh c?a Tôi là m?t fullstack marketing director và digital d?a trên background kinh t?, công ngh?, n?i dung. T?ng qua các v? trí nhu COO/CMO/CTO/Manager m?nh v? B2C, B2B2C, y t? s?c kh?e , giáo d?c cung nhu có h? th?ng network v? nhân s? ICT th?c chi?n, m?i quan h? thân thi?n v?i báo chí ph? trách m?ng giáo d?c và y t?, thông tin rõ ràng v? các d?i th? trong ngành cung nhu n?m b?t nhanh nh?y s? thay d?i c?a th? tru?ng Marketing . Nh? dó tôi có kh? nang xây d?ng, hu?n luy?n d?i ngu làm vi?c g?n k?t v?i hi?u su?t cao.Ngoài ra, tôi có th? thi?t k? gi?i pháp chuy?n d?i s?, phát tri?n n?i dung, thi?t k? marketing on app, UX/UI. Chuyên xin gi?p phép ho?t d?ng cho phòng khám, b?nh vi?n, spa beauty. Có m?i quan h? r?t t?t v?i SYT.

Job Change Assistance:

Send your profile to this experienced headhunter for help in landing a new job or negotiating higher pay

Contact Huy Nguyen LinkedinCompleted jobs (0)


Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A recruiter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer