Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

506+ Cơ hội giới thiệu

Customer Service Manager

Management Customer Service English Customer Service

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior NodeJS Developer

PHP Developer

2,100 - 3,000 $ | Ho Chi Minh, Ha Noi, Remote

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior PHP Developer

PHP Developer

2,000 - 3,000 $ | Ho Chi Minh, Ha Noi, Remote

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior ReactJS Developer

ReactJS HTML5 JavaScript Software Development

2,100 - 3,000 $ | Ha Noi, Ho Chi Minh, Remote

Thưởng 45,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

[HN] Key Account Manager - Vietnam

Account Management Account Management

1,500 - 3,000 $ | Ha Noi

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Analyst

Business Analyst Business Analyst

500 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

.NET Developer

.NET FrontEnd JavaScript TypeScript Developer

850 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] DevOps Engineer (Full-time Remote)

RESTful API DevOps PHP Python Backend

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi, Remote

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

[HN] Senior Frontend (Full-time Remote)

HTML CSS3 JavaScript ReactJS Frontend

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi, Remote

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

[HCM] Senior Backend developer (PHP Laravel) (Full-time Remote)

RESTful API PHP Laravel Backend

1,100 $ to Negotiable | Ho Chi Minh, Remote

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

[HN] Senior PHP Laravel Backend (Full-time Remote)

Backend RESTful API PHP Laravel Backend

1,100 $ to Negotiable | Ha Noi, Remote

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

[HCM] Senior Frontend (Full-time Remote)

ReactJS HTML JavaScript VueJS Frontend

1,000 $ to Negotiable | Remote, Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Data Engineer (Full-time Remote)

Big Data Computer Science Data Analyst

Up to 2,000 $ | Ha Noi, Ho Chi Minh, Remote

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Video Editor

Video Editing Designer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior FrontEnd Web Developer (ReactJS)

JavaScript TypeScript ReactJS Developer

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Development Manager (for Base HRM+)

Sales Manager Business Administration Business Development

700 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Performance Marketing Manager

Digital Marketing Facebook Marketing Digital Marketing

850 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Ruby on Rails Engineer (Senior/Middle)

Backend Ruby on Rails Developer

1,000 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Software Engineer (Golang)

Golang Developer

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Associate Director of International Business Development

Education & Tutoring Networking Business Development

3,000 - 5,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 70,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay