Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

551+ Cơ hội giới thiệu

Vertical Head, Director of Game

Consultant Sale Planning Sales Business Development

3.000 $ to Negotiable | Remote

Thưởng 50.000.000 VNĐ / Candidate

Gấp Giới thiệu ngay

Finance Manager

Consultant Sale Planning Finance / Accounting

1.000 - 2.500 $ | Hà Nội, Remote

Thưởng 16.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Engineering Director

PostreSQL Golang ReactJS NodeJS JavaScript Solidity MongoDB Developer

3.000 - 6.000 $ | Remote, Ho Chi Minh, Hà Nội

Thưởng 50.000.000 VNĐ / Candidate

Gấp Giới thiệu ngay

Blockchain Developer

Java Spring Blockchain

1.700 - 3.000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 50.000.000 VNĐ / Candidate

Gấp Giới thiệu ngay

NET Developer

Backend

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 0 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

PHP Developer

Backend

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 0 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng kinh doanh dự án - Khối khách hàng Doanh nghiệp lớn

Sales

1.000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng nhân sự - Văn phòng MISA tại HCM

Sales

1.000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Senior Digital Acquisition Specialist

Digital Marketing

400 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Platform Engagement Manager

Digital Marketing

1.000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Community Manager

Business Analyst Media Sales Content Writing Customer Care Product Management Marketing

250 - 650 $ | Remote

Thưởng 5.000.000 VNĐ / Candidate

Gấp Giới thiệu ngay

Backend Developer (NodeJS/ PHP)

Python Amazon Web Services (AWS) Developer

700 - 1.500 $ | Hà Nội

Thưởng 11.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Middle C# Developer (WPF)

.NET Core C# MySQL Visual Basic Developer

800 - 1.500 $ | Hà Nội

Thưởng 12.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

[HN] Junior Back-end Developer

.NET Python NodeJS Java Backend

600 - 850 $ | Hà Nội

Thưởng 9.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Senior Unity Developer (NFT, Casual Game)

Game Development Developer

1.000 - 2.000 $ | Hà Nội

Thưởng 16.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Cocos Creator Developer

UNITY Cocos Developer

700 - 1.500 $ | Hà Nội

Thưởng 11.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

2D Game Animator (Casual game)

Animation Developer

500 - 1.000 $ | Hà Nội

Thưởng 8.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Frontend Developer

Developer

Negotiable | Đà Nẵng

Thưởng 20.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Backend Developer

.NET English Developer

Negotiable | Đà Nẵng

Thưởng 20.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Fullstack Developer

.NET English Angular Developer

Negotiable | Đà Nẵng

Thưởng 20.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay