Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

214+ Cơ hội giới thiệu

Software Architect (NodeJS, Javascript - Upstar Labs)

Product Development JavaScript NodeJS Software Architect

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 60,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Java Engineer

Java Spring Backend

1,100 - 1,700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

UX/UI Designer

CSS3 Software Architect UI-UX HTML5 Enginering

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Technical Lead

Java Spring Java AWS Backend Backend

2,500 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Art Director

Creativity Marketing UI / UX

1,400 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 22,500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Mean Stack Developer (Full-time Remote)

FrontEnd Backend MVC Git

800 - 1,200 $ | Ho Chi Minh, Da Nang, Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Content Leader

Content Marketing Leads Digital Marketing

1,200 - 1,800 $ | Ho Chi Minh, Cambodia

Thưởng 19,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Performance Marketing

Digital Marketing Google Adwords Facebook Marketing Digital Marketing

2,000 - 2,500 $ | Ho Chi Minh, Philippines, Cambodia

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

SEO Manager

Analytics Wordpress HTML Marketing Management SEO Digital Marketing

2,500 - 3,000 $ | Ho Chi Minh, Philippines, Cambodia

Thưởng 40,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Tổng vụ (Admin)

Business Administration Administration

300 - 450 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Sale Director

Sale Technology Sales

2,000 - 5,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên thu mua hàng

Sales Communications Negotiation Marketing Sales

260 - 450 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

React Native Developer

React Native Developer

650 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

PHP Developer

HTML PHP Laravel Developer

550 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Manager

Product Management Amazon Web Services (AWS) SQL Product Management

1,300 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Golf Sales

Sale Sales

750 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Ecommerce Executive

eCommerce Sale Sales

750 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Project Manager

Project Planning Marketing Advertising Project Management

1,500 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Backend Engineer

RESTful API Serpent Solidity Development JavaScript C Python Golang Cython Backend

2,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Fullstack Developer

HTML CSS3 JavaScript ReactJS NodeJS RESTful API Fullstack

650 - 950 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay