Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

84+ Cơ hội giới thiệu

Senior Audio Engineer
English Audio Production Enginering

1,000 - 1,400 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Ruby on Rails Developer
Ruby on Rails Redis Amazon Web Services (AWS) HTML5 CSS3 Backend

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Guzzle Support Engineer
Python Java Scala Apache Enginering

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Android Developer
Computer Science Mathematics Android Java Kotlin C Programming Developer

1,200 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
WEB FRONTEND ENGINEER
Computer Science Software Engineering Web Development FrontEnd English UI / UX Enginering

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Software Engineer PHP and Go (System Architecture)
PHP Golang CI/CD AWS Laravel DevOps Enginering Backend Software Architect

1,500 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 40,600,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Full-stack Developer
Python FrontEnd Backend Full Stack Fullstack Backend Frontend

1,300 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Ruby on Rails Developer
Ruby on Rails Redis Amazon Web Services (AWS) HTML5 CSS3 Backend

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Unity 3D Game Developer
Unity 3D Game

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Junior Fullstack Javascript Developer
ReactJS TypeScript NodeJS Git Developer

520 - 750 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
QC (Quality Control Technician)
QC Communications Teamwork RESTful API CSS3 Quality control

300 - 600 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Full Stack Developer
Backend FrontEnd DevOps Scrum Agile Developer

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior .NET Developer
.NET C Programming ASP / ASP.NET MVC HTML Backend

430 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Web Developer Leader
FrontEnd Backend Java .NET PHP Leadership Backend Frontend

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
IT Manager
Software Development

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh, Buon Me Thuot

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
VUE.JS FRONTEND DEV (CSS, JAVASCRIPT)
VueJS RESTful API Git Developer

800 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
BACK-END JAVA DEVELOPER
RESTful API Spring Git Developer

800 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Mobile Apps (Android)
Android OOP Mobile

1,300 - 1,600 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay
PHP Developer
Laravel SQL Full Stack Development PHP Developer

650 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Front End Engineer (Web, iOS)
ReactJS CSS3 HTML5 iOS Development Web Development JavaScript Frontend

1,500 - 3,000 $ | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay