Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

10+ Cơ hội giới thiệu

Unity 3D Game Developer
Unity 3D Game

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Unity Developer
UNITY Games C Programming OOP Developer

350 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
FX Animator (BONUS 350K/INTERVIEW)
English Design Animation Photoshop UNITY Designer

850 - 1,100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
UNITY DEVELOPER (C#, JAVA )
UNITY C Programming Java Developer

430 - 750 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
KỊCH BẢN GAME
Game Design Management Designer

430 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
FRESHER JAVASCRIPT/ HTML5 DEVELOPER
HTML5 JavaScript Cocos Developer

250 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
JAVASCRIPT/ HTML5 DEVELOPER
HTML5 JavaScript Cocos Developer

400 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Unity Developer
Game Development C Programming Game

700 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay
Unity 3D Dev (C#, Java)
Unity 3D UI-UX Animation C Shell (csh) Java Developer

Up to 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
ReactJS Developer
ReactJS HTML5 JavaScript CSS3 Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay