Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

17+ Cơ hội giới thiệu

Game Server Programmer

MySQL Network Programming Developer

800 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Server Programmer

MySQL Network Programming Developer

1,700 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Unity Developer Lead

Animation UNITY C Programming Developer

700 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Art Lead

Drawing Designer Photoshop Illustrator After Effects Designer

700 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Graphic Designer

Photoshop Illustrator Graphic Design Branding After Effects Designer

650 - 1,100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 2D Artist (Creation)

Teamwork Photoshop Designer Drawing Designer

550 - 1,100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Sales Manager (Tư vấn chuyển đổi số)

Sales Sales Account Management Sales Management Leadership Sales

1,500 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Unity Game Developer (C#)

UNITY C Programming English Game Development Communications Developer

500 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Unity Game Developer (C#)

UNITY C Programming English Game Development Communications Developer

600 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 9,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Phát hành Game

Publishing Games Analytics Designer

390 - 700 $ | Ha Noi

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Chăm sóc Cộng đồng Game

Customer Support Communications Negotiation English Designer

260 - 520 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Unity Developer

UNITY Games C Programming OOP Developer

350 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Unity Developer

UNITY Games C Programming OOP Developer

500 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

FX Animator

English Design Animation Photoshop UNITY Designer

850 - 1,100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

KỊCH BẢN GAME

Game Design Management Designer

430 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Unity Developer

Game Development C Programming Game

700 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

React Native Developer

ReactJS HTML5 JavaScript CSS3 Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay