Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

126+ Cơ hội giới thiệu

Senior Full Stack Developer
Backend FrontEnd DevOps Scrum Agile Developer

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Curriculum Managers
Teaching Skill English Communications Problem Solving

2,000 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior .NET Developer
.NET C Programming ASP / ASP.NET MVC HTML Backend

430 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Web Developer Leader
FrontEnd Backend Java .NET PHP Leadership Backend Frontend

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Phó Giám đốc Đào Tạo
Analytical Design Training Teaching Skill Information Technology Mentoring Planning Management Communications Project Management

1,300 - 1,700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
IT Manager
Software Development

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh, Buon Me Thuot

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Telesales
Sales

230 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
VUE.JS FRONTEND DEV (CSS, JAVASCRIPT)
VueJS RESTful API Git Developer

800 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
BACK-END JAVA DEVELOPER
RESTful API Spring Git Developer

800 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Mobile Apps (Android)
Android OOP Mobile

1,300 - 1,600 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay
PHP Developer
Laravel SQL Full Stack Development PHP Developer

650 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Marketing Manager
Marketing Communications Negotiation Marketing

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Front End Engineer (Web, iOS)
ReactJS CSS3 HTML5 iOS Development Web Development JavaScript Frontend

1,500 - 3,000 $ | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Guzzle Support Engineer
Python Java Scala Apache Enginering

430 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Project Management Associate
Project Management Microsoft Office Project Management

430 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh
Sale Communications Customer Service Sales

260 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 3,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior UI/UX Designer
UI / UX Adobe Illustrator Photoshop

1,200 - 1,800 $ | Da Nang

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay
Junior Oracle DBA
Database Management Computer Science SQL Data Warehousing Developer

800 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Oracle DBA
Database Management Computer Science SQL Data Warehousing Developer

1,300 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Unity Developer
UNITY Games C Programming OOP Developer

350 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay