Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

214+ Cơ hội giới thiệu

Lập trình viên PHP

PHP MySQL HTML JavaScript Developer

600 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Leader

Management Interpersonal Skills Problem Solving Sales

340 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Python Developer (Remote)

Python Java AWS SQL RESTful API Backend

700 - 850 $ | Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior NodeJS Developers

NodeJS UI / UX System Engineer Developer

600 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

SRE (Site Reliability Engineer)

NodeJS Web Development DevOps Developer

600 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Full stack engineer

.NET Java Python Fullstack Backend

1,500 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Full stack engineer

.NET Java Python Fullstack

1,200 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 19,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Fullstack Engineer

CSS3 HTML5 Full Stack Development JavaScript AWS Git Angular Developer

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Tech Lead

Computer Science HTML5 ReactJS NodeJS AWS VueJS Jira Developer

Up to 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 30,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Architect (iOS, Swift, NodeJS)

Software Architecture Database Development C Programming NodeJS API Developer

2,000 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 35,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Graphic Designer Lead

Graphic Design Designer

1,300 - 1,900 $ | Ha Noi

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Product Owner

Presentation Skills Time Management Interpersonal Skills

1,000 - 2,200 $ | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Back-end Engineer (Java/Golang)

Golang Java RESTful API Interpersonal Skills Backend

1,000 - 2,200 $ | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Front-end Dev (ReactJS)

ReactJS Frontend

1,000 - 2,200 $ | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

React Native Developer

Mobile App Development IOS Android Git UI / UX Developer

800 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Data Analyst

Data Analytics Data Visualizations Interpersonal Skills Data Analyst

1,300 - 1,600 $ | Ha Noi

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Automation Tester

Testing / QA Problem Solving Documentation Tester

1,000 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Customer Service Team Leader

Customer Service English Helpdesk eCommerce Operations Customer Service

500 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Manager (Healthcare platfoms)

Product Manager Developer

2,000 - 3,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giám đốc Khối Bán lẻ Thiết bị Điện cao cấp (HN)

Sales Communications Management Sales

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay