Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

126+ Cơ hội giới thiệu

PRODUCT DEVELOPMENT TEAM LEADER
Creativity Research Marketing Digital Marketing Leadership Product Management

430 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Quality Control
Testing / QA Database QC Software Development

460 - 1,100 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Front-end Vue/Angular Developer
VueJS TypeScript Angular MongoDB Frontend

680 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior NativeScript Mobile Developer
Angular Mobile Apps TypeScript VueJS Testing NodeJS Git Mobile

2,500 - 3,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 41,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Symfony PHP Developer
HTML PHP CSS3 Symfony PHP Laravel XML JavaScript Backend Frontend

680 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior backend GraphQL Software Engineer
NodeJS TypeScript MongoDB Redis MySQL PostgreSQL Backend

1,200 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 19,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior .NET Developer (C#, OOP)
.NET English OOP SQL Logical Thinking Backend

1,200 - 2,000 $ | Da Nang

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay
UNITY DEVELOPER (C#, JAVA )
UNITY C Programming Java Developer

430 - 750 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Software Developer
Backend Computer Science Software Development Golang Developer

1,500 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Java Developer - Data Integration
MySQL Java Kotlin Scala SQL Oracle Analytical Problem Solving Developer

1,700 - 2,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 27,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Database Administrator
Database Management SQL PostgreSQL Oracle MySQL English Management Administration

1,700 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 27,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Angular Developer
OOP Computer Science HTML CSS3 Angular Developer

500 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Business Analyst and Scrum Master
Cloud DevOps QA QC Java Business Analyst Web Development Database Scrum Business Analyst

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Backend Engineer
Agile Scrum Development Javascript ES6 RESTful API NodeJS MongoDB Docker Backend

1,000 - 1,600 $ | Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Fullstack Engineer (open-source) (Middle)
Developer

1,000 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
Senior Mobile Engineer
IOS Android Swift Kotlin Java C Programming Developer

1,300 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
PHP Developer
Project Management Scrum Agile Planning PHP Java Fullstack Scrum Master Software Development

650 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
KỊCH BẢN GAME
Game Design Management Designer

430 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
FRESHER JAVASCRIPT/ HTML5 DEVELOPER
HTML5 JavaScript Cocos Developer

250 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay
JAVASCRIPT/ HTML5 DEVELOPER
HTML5 JavaScript Cocos Developer

400 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay