Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

2+ Cơ hội giới thiệu job C,C++ Developer

Senior C or C++ SOFTWARE ENGINEER

OOP C++ Git #Object-Oriented Programming Software Development

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

C or C++ SOFTWARE ENGINEER

C++ OOP #Object-Oriented Programming Git Software Development

560 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay