Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

35+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Design

2D Artist (Video giáo dục)

Drawing Designer Content creator

340 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Graphic Designer

Designer Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Unity Game Developer

Game Development Designer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Graphic Designer

Designer Designer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Unity Game Developer

Game Development Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior 2D Game Artist

Game Design Designer Designer

300 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

2D Game Artist

Game Design Designer Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Art Director

Architecture Designer

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

UI/UX Designer

UX Design UI / UX Designer

600 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Visual Designer

Design Designer

600 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Game Designer

Game Design Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UI/UX Designer

UI / UX Photoshop Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

2D artist

Photoshop Game Design Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior UI/UX Designer

UI-UX Designer

350 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 4,500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Web Developer (Onsite Japan)

Ruby PHP Golang Enginering

3,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 48,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Web Application Engineer - Color me shop (Onsite Japan)

Ruby PHP Golang Enginering

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Motion Designer - phát triển game (Onsite Japan)

Graphic Design 3D Design Designer

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Graphic Design (Content)

Content Writing Design Content creator Designer

Up to 450 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 2,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

3D Motion Designer (Onsite Japan)

Graphic Design 3D Design Designer

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Web developer (Java, Oracle, C, C ++, v.v.) (Onsite Japan)

Web Development Developer

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay