Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

37+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Design

UX Designer (Full-time Remote)

UX Design Designer

500 - 1.800 $ | Remote, Ho Chi Minh

Thưởng 10.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UI Designer (Full-time Remote)

UI-UX Designer

500 - 1.200 $ | Remote, Ho Chi Minh

Thưởng 10.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Web Application Developer (Asp .Net/Mvc)

Web Development ASP .NET MVC Developer

700 - 1.100 $ | Ha Noi

Thưởng 11.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Web Application Developer (Asp .Net/Mvc)

Web Development ASP .NET MVC Developer

400 - 700 $ | Ha Noi

Thưởng 7.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior UX/UI Designer (Full-time Remote)

Digital Design UI / UX Designer

1.300 - 1.700 $ | Remote

Thưởng 25.000.000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

3D Game Artist

3D Design Modeling Designer Game

700 - 1.500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 15.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior 3D Artist (Full-time Remote)

3D Design UNITY Game

1.000 $ to Negotiable | Remote

Thưởng 20.000.000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Product Designer

UI / UX Designer

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 10.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Graphic Designer (Full-time Remote)

Graphic Design Designer

850 - 1.200 $ | Remote

Thưởng 18.000.000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Product Designer

Product Design

1.000 - 1.500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

VFX Artist (Experienced) - Action Game

Design Animation 3D Design Designer

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Lead Product Designer (Full-time Remote)

Design Designer

Up to 3.100 $ | Indonesia, Remote

Thưởng 60.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game 2D Product

3D Design Games Designer

430 - 550 $ | Ha Noi

Thưởng 7.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game 2D Developer

Game Design Designer Designer

650 - 1.000 $ | Ha Noi

Thưởng 10.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game 2D Product

3D Design Games Designer

350 - 430 $ | Ha Noi

Thưởng 5.500.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game 2D Developer

Game Design Designer Designer

430 - 600 $ | Ha Noi

Thưởng 7.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game 3D Designer

3D Design Games Designer

430 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 7.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game 3D Designer

3D Design Games Designer

650 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 10.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game 2D Artist

Designer Games Photoshop Illustrator Designer

650 - 1.000 $ | Ha Noi

Thưởng 10.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Game 2D Artist

Designer Games Photoshop Illustrator Designer

430 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 7.000.000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay