Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

38+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Design

UX Lead

UX Design Research & Development

3.000 - $6.000 | Singapore, Remote

Thưởng 70.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

UX/UI designer

JavaScript HTML5 ReactJS Designer

800 - $1.200 | Ho Chi Minh

Thưởng 3.000.000 VNĐ/Candidate

URGENTGiới thiệu ngay

Graphic Designer

Marketing

250 - $550 | Ho Chi Minh

Thưởng 3.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Art Director (Modern Fantasy RPG Game)

Designer

5.000 - $8.000 | Remote

Thưởng 90.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Lead UI/UX Designer (Modern Fantasy RPG Game)

UI / UX Designer

4.000 - $8.000 | Remote

Thưởng 70.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Senior UI/UX Designer (Modern Fantasy RPG Game)

UI / UX Designer

3.500 - $7.000 | Remote

Thưởng 65.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Senior Pixel Artist (Modern Fantasy RPG Game)

Designer

2.000 - $4.000 | Remote

Thưởng 35.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Senior Digital Illustrator (Modern Fantasy RPG Game)

Designer

3.000 - $7.000 | Remote

Thưởng 60.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Senior Game Designer (Modern Fantasy RPG Game)

Designer

2.000 - $4.000 | Remote

Thưởng 35.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

VFX Artist Junior - Action Game

Design Animation 3D Design Designer

500 - $700 | Ha Noi

Thưởng 8.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Game Designer - FB Instant game

Designer

Up to $1.200 | Ha Noi

Thưởng 10.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Game Designer - Midcore Game

Designer

1.000 - $1.600 | Ha Noi

Thưởng 16.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

UX/UI Game artist NFT game (Full-time remote)

UI / UX Designer

1.000 - $1.500 | Remote, Ho Chi Minh

Thưởng 20.000.000 VNĐ/Candidate

URGENTGiới thiệu ngay

Art Director

UI / UX Designer

Up to $2.000 | Remote, Ho Chi Minh

Thưởng 20.000.000 VNĐ/Candidate

URGENTGiới thiệu ngay

2D Artist (Midcore)

Designer

Up to $2.000 | Ha Noi

Thưởng 15.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

2D Artist (Casual)

Designer

Up to $2.000 | Ha Noi

Thưởng 15.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Game UI/UX Designer

UX Design Wireframes Designer

1.500 - $2.500 | Ho Chi Minh

Thưởng 33.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

SENIOR CONCEPT DESIGN ARCHITECT

Design Designer

1.000 - $1.500 | Ho Chi Minh

Thưởng 16.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

UI/UX Graphic Designer

Designer Designer

500 - $1.000 | Ha Noi

Thưởng 8.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

UIUX Designer

Sketch UI / UX Designer

Up to $1.000 | Ha Noi

Thưởng 10.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay