Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

11+ Cơ hội giới thiệu job Design

Front-end Lead Engineer

FrontEnd JavaScript Angular VueJS English Enginering

4,000 - 7,000 $ | Remote, Singapore

Thưởng 60,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

3D Graphics Engineer (WebGL)

3D Design Graphic Design Unity 3D Enginering

5,000 - 8,000 $ | Remote, Singapore

Thưởng 80,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

UI Designer

UI-UX Photoshop Sketch Wordpress Drupal Designer

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior UI/UX Designer

UI-UX Design Pattern Making CSS3 HTML5 Designer

1,200 - 1,800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Middle UI/UX Designer

UI-UX Design Pattern Making CSS3 HTML5 Designer

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior 3D Graphic Design

QA QC 3D Design AutoCAD Social Media Marketing Video Production Designer

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

VIDEO QUALITY ASSURANCE EXPERT

QA QC Final Cut Pro After Effects Social Media Marketing Video Production QA/QC

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior ReactJS Developer

JavaScript ReactJS Developer Frontend

1,000 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

UX/UI SENIOR DESIGNER

UI-UX Design English UX Design Designer

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi, Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

PRODUCT DEVELOPMENT TEAM LEADER

Creativity Research Marketing Digital Marketing Leadership Product Management

430 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên phối màu và vật liệu sản phẩm

Painting Architecture Drawing Photoshop

Up to 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay