Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

20+ Cơ hội giới thiệu job IT

Ruby On Rail Developer (Remote)

Ruby on Rails English Developer

2,000 - 4,000 $ | Remote

Thưởng 30,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

.NET Developer

.NET Core MySQL Oracle Backend

780 - 1,050 $ | Ha Noi

Thưởng 12,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Front-end Developer (Full-time Remote)

Jira Git SEO HTTP JavaScript Frontend

800 - 1,400 $ | Remote, Ha Noi, Ho Chi Minh

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Leader

Java PHP NodeJS JavaScript Developer

1,000 - 1,300 $ | Ho Chi Minh, Da Nang

Thưởng 17,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Manual Tester

Leadership QA QC Jira Tester

400 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer

Java J2EE JSP MVC Web Services Backend

650 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 10,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Wordpress Developer

PHP JavaScript MySQL WooCommerce Wordpress HTML5 Bootstrap CSS3 Developer

400 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior React Native Developer

iOS Development Android React Native Javascript ES6 Software Development

650 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior ReactJS Developer

NodeJS ReactJS PHP HTML5 Developer

650 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Helpdesk Consultant

Visualization Interpersonal Skills SQL Customer Service

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Junior ReactJS Developer

NodeJS ReactJS PHP HTML5 Developer

500 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior React Native Developer

iOS Development Android React Native Javascript ES6 Software Development

500 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Flutter Developer

Flutter Android Eclipse Developer

500 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Back-end Engineer

Python SQL NoSQL RESTful Backend

2,000 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Branch Manager

Management English Planning Organization Management

1,500 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior QA Automation Tester

QA QC Testing / QA Test Automation SQL Leadership Skills QA/QC

1,300 - 2,700 $ | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

QA Automation Tester

SQL Test Automation Testing / QA QA QC QA/QC

960 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Infrastructure Engineer

Infrastructure Architecture Cloud Docker CI/CD Database Development DevOps Agile Enginering

960 - 2,700 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Lead Software Engineer

DevOps CI/CD NoSQL Spring Git Java Developer

1,500 - 3,900 $ | Ha Noi

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Software Engineer

DevOps Git CI/CD NoSQL Spring Developer

960 - 2,700 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay