Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

20+ Cơ hội giới thiệu job IT

Senior React Native Developer

iOS Development Android React Native Javascript ES6 Software Development

650 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior ReactJS Developer

NodeJS ReactJS PHP HTML5 Developer

650 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Helpdesk Consultant

Visualization Interpersonal Skills SQL Customer Service

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Junior ReactJS Developer

NodeJS ReactJS PHP HTML5 Developer

500 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior React Native Developer

iOS Development Android React Native Javascript ES6 Software Development

500 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Flutter Developer

Flutter Android Eclipse Developer

500 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Back-end Engineer

Python SQL NoSQL RESTful Backend

2,000 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Branch Manager

Management English Planning Organization Management

1,500 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Unity Game Developer (C#)

UNITY C Programming English Game Development Communications Developer

500 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Unity Game Developer (C#)

UNITY C Programming English Game Development Communications Developer

600 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 9,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Frontend Developer

ReactJS JavaScript Agile RESTful API Developer

1,500 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Data Analyst

SQL R Python Data Visualizations Statistics Data Analyst

2,000 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

CHUYÊN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

Planning Research Customer Service Operations Customer Service Production

700 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ IT (BUSINESS ANALYST)

Business Analyst Storyboard Wireframes Business Analyst Production

700 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Lead Architect

Java Computer Science Software Development Training Architecture Management Developer

3,000 - 5,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 48,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Mobile Frontend flutter developer (Remote Full-time)

Android Swift IOS Flutter Dart Java Frontend

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

SENIOR CLOUD SERVICE ENGINEER

Computer Science REST Docker Python Golang Enginering

1,000 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

JAVA Technical Team Lead

Java Computer Science Spring Angular Computer Science Web Development Developer

1,800 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 28,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Full Stack Developer (Ruby on Rails)

ReactJS Angular Git Backend Developer Frontend Fullstack

700 - 1,800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior SharePoint Developer

Sharepoint C Programming VB.NET ASP.NET JavaScript XML SQL Developer

1,000 - 1,500 $ | Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay