Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

3+ Cơ hội giới thiệu job ReactJS Developer

Senior ReactJS Developer

NodeJS ReactJS PHP HTML5 Developer

650 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior ReactJS Developer

NodeJS ReactJS PHP HTML5 Developer

500 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

ReactJS Developer

ReactJS HTML5 JavaScript CSS3 Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay