Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

4+Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Sales

Chuyên viên kinh doanh tại Bình Dương - Sales B2B

Sales Communications Negotiation Marketing Sales

300 $ to Negotiable | Bình Dương

Thưởng 4,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên kinh doanh HN - Sales B2B

Sales Communications Negotiation Marketing Sales

300 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 4,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Media Sales (Mobile App)

Sales Digital Marketing Analytics Sales Business Development Digital Marketing Sales

450 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Digital Sales

Digital Marketing Sale Persuasion Management Communications Budget Planning Sales

500 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay