Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

8+ Cơ hội giới thiệu job Software Developer

Technical Leader

Java PHP NodeJS JavaScript Developer

1,000 - 1,300 $ | Ho Chi Minh, Da Nang

Thưởng 17,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

CHUYÊN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

Planning Research Customer Service Operations Customer Service Production

700 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior SharePoint Developer

Sharepoint C Programming VB.NET ASP.NET JavaScript XML SQL Developer

1,000 - 1,500 $ | Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Guzzle Support Engineer

Python Java Scala Apache Enginering

430 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Middle Software Developer

Java CSS3 HTML Spring Oracle OOP Bootstrap MVC Developer

700 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Distributed Systems Engineer

Java Spring OOP Database Design Pattern Making Enginering

1,000 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Software Engineer (Full-time Remote)

NodeJS Web Development Linux Enginering Backend Developer

1,000 - 1,700 $ | Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, Remote

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Applied Cryptography Researchers

STARKs Blockchain Zero-Knowledge Proofs Information Technology Security Bulletproofs Cryptography Research SNARKs Cryptography Researcher Research & Development

1,700 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 32,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay