Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

447+ Cơ hội giới thiệu

Senior Java Developer

Java Spring Developer

Up to $2.500 | Ho Chi Minh

Thưởng 25.000.000 VNĐ/Candidate

Gấp Giới thiệu ngay

UX Lead

UX Design Research & Development

3.000 - $6.000 | Singapore, Remote

Thưởng 70.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Senior Digital Strategist

Analytics Research & Development

3.000 - $6.000 | Singapore, Remote

Thưởng 70.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Data Engineer

C++ Java Python Enginering

900 - $2.000 | Ho Chi Minh, Remote

Thưởng 20.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

AI Technical Leader

AI/Artificial Intelligence Machine Learning Tester

$1.500 to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 35.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

QA Leader

QA QC Tester

$1.000 to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Security Operator

Enginering

$800 to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 20.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

C# Developer (WPF)

C# WPF Enginering

$800 to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 20.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Embedded Engineer

C C++ Enginering

$800 to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 20.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Senior Cloud Engineer

Cloud Node.js Enginering

$1.500 to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 35.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Junior Cloud Engineer

Cloud Node.js Enginering

$800 to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 20.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Data Science Engineer

Data Science Enginering

$1.200 to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 28.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Computer Vision Engineer

Computer Vision C C++ Developer

$800 to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 20.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Android Developer

Java Kotlin Developer

$800 to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 20.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Junior Front End Developer

JavaScript Frontend

$800 to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 20.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Senior Front End Developer

JavaScript Frontend

$1.500 to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 35.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Senior Backend Developer

NodeJS Backend

$1.500 to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 35.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Junior Backend Developer

NodeJS Backend

$800 to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 20.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Back-end Developer Lead

Java PostgreSQL MySQL Backend

Up to $3.000 | Ho Chi Minh

Thưởng 30.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

[HN] Front-End Technical Architect

Angular ReactJS JavaScript Bootstrap FrontEnd Frontend

2.300 - $3.000 | Ha Noi

Thưởng 50.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay