Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

127+ Cơ hội giới thiệu

Vertical Head, Director of Game

Consultant Sale Planning Sales Business Development

3.000 $ to Negotiable | Remote

Thưởng 50.000.000 VNĐ / Candidate

Gấp Giới thiệu ngay

Finance Manager

Consultant Sale Planning Finance / Accounting

1.000 - 2.500 $ | Hà Nội, Remote

Thưởng 16.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng kinh doanh dự án - Khối khách hàng Doanh nghiệp lớn

Sales

1.000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng nhân sự - Văn phòng MISA tại HCM

Sales

1.000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Senior Digital Acquisition Specialist

Digital Marketing

400 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Platform Engagement Manager

Digital Marketing

1.000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Community Manager

Business Analyst Media Sales Content Writing Customer Care Product Management Marketing

250 - 650 $ | Remote

Thưởng 5.000.000 VNĐ / Candidate

Gấp Giới thiệu ngay

Digital Marketing Game

Game Development Developer

700 - 1.000 $ | Hà Nội

Thưởng 11.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

HR Executive (Part-time)

Customer Support HR

150 - 200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 2.500.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Senior Unity Developer (NFT Game)

Design Animation Drawing 3D Design Developer

1.000 - 2.000 $ | Hà Nội

Thưởng 15.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Senior Game Designer - NFT Game

Design Animation Drawing 3D Design Designer

1.000 - 2.000 $ | Hà Nội

Thưởng 15.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Global Content Marketing Manager

Marketing English Management Marketing

1.200 - 2.500 $ | Remote

Thưởng 20.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Community Director

Marketing English Management Marketing

1.500 - 3.000 $ | Remote

Thưởng 24.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Event Manager

Marketing

1.000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 15.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

HR Manager

HR

800 - 1.200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Product Designer (Full-time Remote)

Designer

1.500 - 2.000 $ | Remote

Thưởng 30.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Digital Marketing Manager

Marketing

1.200 - 2.500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 25.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Senior Research Manager

Consultant Sale Planning Finance / Accounting

1.500 - 3.000 $ | Remote

Thưởng 24.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Motion Designer (Full-time Remote)

Adobe Illustrator Designer

1.200 - 2.000 $ | Remote

Thưởng 22.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay

Graphic Designer (Full-time Remote)

Adobe InDesign Adobe Illustrator Designer

1.000 - 1.500 $ | Remote

Thưởng 19.000.000 VNĐ / Candidate

Giới thiệu ngay