Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

374+ Cơ hội giới thiệu

Technical Support Engineer - Level 3

Customer Support Technical Sales

550 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Support Engineer - Level 2

Customer Support Technical Sales

500 - 700 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Google Consultant (Infrastructure)

Infrastructure Architecture Technical Sales

1,500 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Admin Supervisor

Sale Admin Sales Administration Customer Service

650 - 750 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Google Consultant (Workspace)

Google Workspace Technical Sales

1,500 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Google Consultant (DevOps)

DevOps Cloud Computing Technical Sales

1,500 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Consultant (PowerApp/Sharepoint Online)

Tech Skills Customer Support Sharepoint Technical Sales

1,500 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Consultant (CRM)

Tech Skills Customer Support CRM Technical Sales

1,500 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Technical Consultant (Azure Infrastructure)

Tech Skills Customer Support Azure Technical Sales

1,500 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 25,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

C# (WPF)/C++ Developer

C Programming Java Developer

430 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior SAP Developer

SAP Developer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

SAP Developer (Leader)

SAP Developer

650 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Python Developer

Python Developer

430 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Data Analyst

Data Analysis Data Analytics Data Analyst

700 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Content Specialist

Marketing Content Marketing Advertising Digital Marketing Marketing

400 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 6,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior DevOps Engineer

DevOps CI/CD AWS RESTful API Enginering

1,200 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Magento Developer

Magento PHP Developer

1,200 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Developer

VueJS RESTful API Git Developer

800 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Ecommerce Business Development

Sale Business Development

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Ecommerce Manager

eCommerce Business Development Research & Development

650 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay