Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

313+ Cơ hội giới thiệu

[Full-time Remote] Full stack Engineer

eCommerce NodeJS ReactJS HTML JavaScript TypeScript Fullstack

1,500 - 2,000 $ | Remote

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Giám đốc Kinh doanh B2B

Sale Management Communications

850 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Full-Stack SW Engineer (Angular/PHP)

OOP Full Stack PHP RESTful API Developer

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Automation QA/QC Engineer (Selenium) - TRINET TEAM

QA QC Computer Science UX Design Selenium Java OOP Developer

700 - 1,700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Backend Engineer (REMOTE)

Backend NoSQL NodeJS Docker Enginering

4,000 - 8,000 $ | Singapore, Remote

Thưởng 60,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Tester

Testing QA QC Tester

350 - 500 $ | Ha Noi

Thưởng 4,500,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Software Test Engineer

Computer Science Testing Developer

650 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trade Marketing Manager

Brand Marketing Marketing

1,500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Restaurant System Senior Officer

Management Administration

500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior iOS Developer

IOS Objective C Swift Developer

340 - 520 $ | Ha Noi

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

iOS Developer

IOS Objective C Swift Developer

500 - 650 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Business Development Executive

Sale Consultant Consultant

2,000 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên tư vấn giải pháp Chuyển đổi số

Sale Consultant

1,300 - 1,700 $ | Ha Noi

Thưởng 21,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Golang/C/C++ Developer (Onsite in Osaka - Japan)

Golang C Programming Developer

3,300 - 4,400 $ | Japan

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Kỹ sư thiết kế (Basic Design) - Lĩnh vực chứng khoán

Japanese Developer

3,700 - 4,800 $ | Japan

Thưởng 59,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Sales & Marketing Specialist

Marketing Sale Digital Marketing Marketing Sales

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Business Analyst

Business Analyst English Business Analyst

1,300 - 1,800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giám đốc Kinh doanh Phân hữu cơ

Sales Manager Planning Strategic Planning Branding Sales

3,400 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 55,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Fullstack Developer

JavaScript NodeJS TypeScript Developer

850 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Fullstack Developer

JavaScript Developer

520 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay