Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

424+ Cơ hội giới thiệu

VFX Artist (Experienced) - Action Game

Design Animation 3D Design Designer

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Designer - Action Game

Drawing Design Animation Designer

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Artist - Action Game

Design Animation Drawing 3D Design Designer

500 - 900 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product Owner - Action Game

Scrum Development Product Management Management Creativity Product Management

500 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Product UI UX Designer (UI preferred)

Designer

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 18,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Leader

Management Interpersonal Skills Problem Solving Sales

340 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Full stack engineer

.NET Java Python Fullstack Backend

1,500 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Full stack engineer

.NET Java Python Fullstack

1,200 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 19,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Java Developer

Java Database OOP Spring Backend

Up to 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Telesales (tài chính)

Sales

300 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 3,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Marketing Executive

Digital Marketing Marketing

700 - 780 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior ReactJS Web Developer

ReactJS React Native Frontend

1,000 - 1,800 $ | Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

JAVA Technical Team Lead

Java Computer Science Spring Angular Computer Science Web Development Developer

1,800 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 28,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Giáo viên dạy môn Soroban

Teaching Skill Teamwork Teacher

300 - 520 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,600,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

FX Animator

English Design Animation Photoshop UNITY Designer

850 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketer

Digital Marketing Digital Marketing

400 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Software Developer (Golang)

Backend Computer Science Software Development Software Engineering Algorithm Problem Solving Communications Developer

1,500 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Distributed Systems Engineer (Strong Java + database)

Java Spring OOP Database Design Pattern Making Enginering

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Project Leader

Problem Solving Communications Japanese Planning Management Server Software Architecture Management Enginering

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Java Engineer

Java OOP Pattern Making Spring Database Design Enginering

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay