Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

557+ Cơ hội giới thiệu

[HN] DevOps Engineer (Full-time Remote)

Python PHP DevOps RESTful API Backend

1.000 - $1.500 | Remote, Ha Noi

Thưởng 16.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Lead/Senior/Java Backend Developer

Java Spring Backend

Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 50.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Tester

Testing QA QC MongoDB NoSQL Elastic Search Tester

500 - $800 | Ha Noi

Thưởng 7.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Unity Developer

Unity 3D Game Development Game Developer

500 - $1.000 | Ha Noi, Remote

Thưởng 7.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

[Thailand] Front-End Engineer

HTML CSS3 JavaScript ReactJS Frontend

800 - $1.200 | Thailand

Thưởng 12.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Open-source Fullstack Engineer

NodeJS AngularJS Software Development Developer

1.000 - $2.000 | Ho Chi Minh

Thưởng 9.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

[Indonesia] Product Manager

Product Management Product Management

1.200 - $1.500 | Indonesia

Thưởng 20.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

DevOps Engineer

C# IIS Cloud Hosting Services CI/CD Developer

650 - $1.100 | Ho Chi Minh

Thưởng 10.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Automation Test Engineer Lead

Test Automation Website Testing Developer

2.300 - $3.000 | Ho Chi Minh

Thưởng 50.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Technical Architect - Java

Software Architecture Java Web Services Leadership Software Architect

2.300 - $2.900 | Ho Chi Minh

Thưởng 50.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Technical Architect - LAMP

Apache Nginx Linux MySQL PHP Software Architect

1.900 - $2.900 | Ho Chi Minh

Thưởng 40.000.000 VNĐ/Candidate

Gấp Giới thiệu ngay

Senior .NET Web Developers

ASP.NET VB.NET C# .NET Backend

1.300 - $2.000 | Ho Chi Minh

Thưởng 17.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

VFX Artist (Experienced) - NFT Game

Design Animation 3D Design Designer

Up to $2.000 | Ha Noi

Thưởng 16.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Full stack engineer

.NET Java Python Fullstack

1.200 - $1.500 | Ho Chi Minh

Thưởng 19.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Senior Java Engineer

Java OOP Pattern Making Spring Database Design Enginering

1.000 - $2.000 | Ha Noi

Thưởng 16.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Senior Frontend Engineer

JavaScript FrontEnd ReactJS HTML5 Web Development VueJS CSS3 Enginering

1.000 - $2.000 | Ha Noi

Thưởng 16.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay

Senior Java Developer

Git Java SQL RESTful API Developer

1.500 - $2.300 | Ho Chi Minh

Thưởng 24.000.000 VNĐ/Candidate

Giới thiệu ngay