Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

10+ Cơ hội giới thiệu

Frontend Developer

FrontEnd HTML CSS3 JavaScript Frontend

650 - 800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Frontend Developer (Angular)

CSS3 Angular HTML jQuery JavaScript Developer

850 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

.NET Developer

ASP.NET SQL C Programming MVC HTML5 .NET Web API Developer

700 - 1,200 $ | Da Nang

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

AngularJS Developer

Angular FrontEnd Developer

800 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Java Developer (SIGN-ON-BONUS)

Java Spring OOP Developer

650 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 10,500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Java/C# Developer

Java C Programming Developer

700 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Developer - VueJS (onsite Korea)

JavaScript VueJS ReactJS Frontend

700 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Front-end Developer

CSS3 HTML Java VueJS ReactJS FrontEnd Angular Developer

700 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Frontend Engineer

JavaScript FrontEnd Angular HTML5 Web Development VueJS CSS3 Enginering

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior .NET Developer

Teamwork Analytical Problem Solving SQL JavaScript CSS3 C Programming Angular .NET Computer Science HTML5 Developer

1,500 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay