Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

20+ Cơ hội giới thiệu

Senior Ruby on Rails Developer

Ruby Git Backend Fullstack

1,200 - 1,800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 17,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Digital Marketing Manager

Marketing Management Digital Marketing

1,100 - 2,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior .NET Developer

.NET .NET Core Git Backend

1,200 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 17,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

.NET Developer

.NET .NET Core Git Backend

700 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Frontend React.js Engineer (Silicon Valley Startup)

Javascript ES6 English ReactJS JavaScript Frontend

1,000 - 1,800 $ | Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

iOS Engineer (Silicon Valley Startup)

English IOS Frontend

800 - 1,500 $ | Da Nang

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

DevOps Engineer

DevOps Agile SQL Developer

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Automation QA/QC

QA/QC

900 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Operations Control & Optimization Manager

Management Operations English Operations

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

QA Engineer

QA QC Testing / QA QA/QC

750 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Marketing

Marketing Management Market Research

800 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Trưởng phòng Nhân sự

HR Management HR

800 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Frontend Developer

JavaScript ReactJS FrontEnd Frontend

700 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior QA (only local candidates in Indonesia)

QA QC SQL MongoDB QA/QC

900 - 1,000 $ | Indonesia

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

QA Lead (only local candidates in Indonesia)

QA QC SQL MongoDB QA/QC

1,200 - 1,500 $ | Indonesia

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

QC (Quality Control Technician)

QC Communications Teamwork RESTful API CSS3 Quality control

500 - 700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Graphic Designer

Graphic Design Designer

Up to 1,000 $ | Da Nang

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior UX/UI Designer (Silicon Valley Startup)

UI-UX English Design UX Design Designer

1,000 - 2,000 $ | Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Nodejs Backend Engineer (Silicon Valley Startup)

Agile Scrum Development Javascript ES6 RESTful API NodeJS MongoDB Docker Backend

1,000 - 1,600 $ | Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

QA Engineer

Testing English QA/QC

Up to 1,000 $ | Da Nang

Thưởng 5,600,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay