Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

51+ Cơ hội giới thiệu

[Full-time Remote] Full stack Engineer

eCommerce NodeJS ReactJS HTML JavaScript TypeScript Fullstack

1,500 - 2,000 $ | Remote

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Automation QA/QC Engineer (Selenium) - TRINET TEAM

QA QC Computer Science UX Design Selenium Java OOP Developer

700 - 1,700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Fullstack Developer

JavaScript NodeJS TypeScript Developer

850 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Fullstack Developer

JavaScript Developer

520 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

[HN] Senior Frontend

HTML CSS3 JavaScript ReactJS Frontend

1,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Developer

FrontEnd HTML CSS3 JavaScript Frontend

650 - 800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 9,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Frontend Developer (Angular)

CSS3 Angular HTML jQuery JavaScript Developer

850 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Developer (Angular)

Angular HTML CSS3 JavaScript jQuery Developer

650 - 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer (Javascript, SQL) - BẢO HÀNH 30 NGÀY

Java Big Data Oracle SOAP Developer

650 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

iOS Mobile Developer

iOS Development Mobile

800 - 1,300 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Frontend Developer

Computer Science OOP MVC Git JavaScript React Native Docker Developer

800 - 1,300 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Junior Frontend Developer (React Native)

Computer Science OOP MVC Git JavaScript React Native Docker Developer

500 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

.NET Developer

ASP.NET SQL C Programming MVC HTML5 .NET Web API Developer

700 - 1,200 $ | Da Nang

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

AngularJS Developer

Angular FrontEnd Developer

800 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Frontend Developer

FrontEnd HTML CSS3 JavaScript Angular ReactJS VueJS Frontend

500 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Mobile Developer

React Native Git RESTful API MySQL TypeScript Java Developer

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Developer

HTML Git PHP Python NodeJS Developer

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Backend Developer

MongoDB MySQL PHP Git RESTful API Developer

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer (SIGN-ON-BONUS)

Java Spring OOP Developer

650 - 1,100 $ | Ha Noi

Thưởng 10,500,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Front-end

CSS3 HTML JavaScript AngularJS VueJS ReactJS Frontend

1,700 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 33,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay