Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

24+ Cơ hội giới thiệu

Model-based Development Engineer

MATLAB Enginering

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Web Developer (Onsite Japan)

Ruby PHP Golang Enginering

3,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 48,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

System Operation Leader (Onsite Japan)

Ruby PHP Golang Enginering

4,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 60,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Web Application Engineer - Color me shop (Onsite Japan)

Ruby PHP Golang Enginering

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

System Engineer - Infrastructure (Onsite Japan)

Java JavaScript Enginering

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Security Engineer (Onsite Japan)

Security Enginering

5,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 80,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

System Engineer (Onsite Japan)

Systems Engineering Enginering

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Motion Designer - phát triển game (Onsite Japan)

Graphic Design 3D Design Designer

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Motion Designer (Onsite Japan)

Graphic Design 3D Design Designer

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

System engineer (Onsite Japan)

System Engineer Developer

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Embedded Developer (Onsite Japan)

Embedded Software Developer

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game developer (Onsite Japan)

Game Development Java C Programming Developer

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Web developer (Java, Oracle, C, C ++, v.v.) (Onsite Japan)

Web Development Developer

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Test Engineer (Onsite Japan)

Testing / QA Developer

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

JavaScript Engineer (Onsite Japan)

JavaScript Angular VueJS TypeScript Developer

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

RPC-V VMware Solutions Architect (Onsite Japan)

VMware Software Development Developer

3,000 - 6,000 $ | Japan

Thưởng 48,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Web Application / Java / Linux (Onsite Japan)

Java Web Development Linux Developer

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Java Developer (Onsite Japan)

Java Oracle Developer

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Java,C#,C,C++/Web Developer (Onsite Japan)

Java Web Development C Programming Developer

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Java, JavaScript, Struts / System construction (Onsite Japan)

Java Web Development Developer

1,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay