Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

6+ Cơ hội giới thiệu

Marketing Lead (REMOTE)

Leadership Google Adwords SEO Marketing Marketing

3,000 - 6,000 $ | Singapore, Remote

Thưởng 45,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Backend Engineer (REMOTE)

Backend NoSQL NodeJS Docker Enginering

4,000 - 8,000 $ | Singapore, Remote

Thưởng 60,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Project Manager (Only local in Singapore)

Project Management Project Management

3,400 - 4,100 $ | Singapore

Thưởng 54,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Software Engineer (Only local in Singapore)

Software Development Developer

2,000 - 3,400 $ | Singapore

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Software Engineer (Only local in Singapore)

Software Development C Programming Developer

3,400 - 4,900 $ | Singapore

Thưởng 54,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Software Engineer (Only local in Singapore)

C# C++

3,300 - 4,800 $ | Singapore

Thưởng 54,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay