Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

138+ Cơ hội giới thiệu

Senior Unity Developer

Unity 3D Game Development Game Developer

430 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

3D Game Artist

3D Design Designer

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Fullstack Developer

Java Full Stack .NET Angular Developer

1,000 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Blockchain Engineer

Blockchain Developer

1,500 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Cyber Security Engineer (Application)

Security Applications

800 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Cyber Security Manager (Application)

Security Applications Enginering

2,500 - 3,000 $ | Ha Noi

Thưởng 60,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Chuyên viên Nhân sự

HR Management C&B HR

650 - 850 $ | Ha Noi

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Animator

Games Animation Game

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Game Designer

Game Development Game

Up to 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Game Designer

Game Development Game

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

iOS Developer

Swift IOS Mobile

500 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Front-end Developer

VueJS FrontEnd ReactJS Angular CSS3 HTML5 Frontend

800 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

AI/ Machine Learning Engineer

Keras Python Tensorflow Big Data OpenCV Developer

800 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Middle C# / .Net Core Developer

.NET Core C# MySQL Visual Basic Developer

800 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior C# / .Net Core Developer

.NET Core C# MySQL Visual Basic Developer

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Middle Java Developer

Computer Science Java Spring Developer

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Middle C/C++ Developer

Java C Programming OOP Developer

1,000 - 2,000 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Java Developer

Computer Science Java Spring Developer

2,000 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior C/C++ Developer

Java C Programming OOP Developer

2,000 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

CMO

Marketing Management Marketing Marketing

2,000 - 3,000 $ | Ha Noi

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay