Terms & Conditions

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHI THAM GIA GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN TRÊN HỆ THỐNG RECRUITERY

[Sửa đổi lần cuối: 20 tháng 7 năm 2018]

Quan trọng – vui lòng đọc kỹ những điều khoản này. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Các Điều khoản. Bạn cũng đồng ý với các cam kết mà bạn đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Các Điều khoản sử dụng Dịch vụ và muốn ngừng sử dụng Dịch vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Dịch vụ này.

Công ty TNHH Recruitery (Mã số Doanh nghiệp 0315058807)(“Công ty”) cung cấp thông tin và phương thức để các chuyên viên tuyển dụng giới thiệu ứng viên cho doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, nhưng không và cũng không có ý định cung cấp các dịch vụ tuyển dụng dưới bất kỳ hình thức nào với tư cách là người điều khiển các cá nhân hay tổ chức tuyển dụng.

Công ty bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này hoặc các chính sách của Công ty liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Công ty cho là phù hợp. Bất cứ khi nào chúng tôi thay đổi các Điều khoản này, các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng tôi đăng các Điều khoản đã sửa đổi đó (được chỉ định bằng cách sửa đổi ngày ở đầu Điều khoản này) hoặc khi bạn chấp nhận nếu chúng tôi yêu cầu bạn xác nhận qua email các Điều khoản đã sửa đổi (chẳng hạn như nút xác nhận hoặc đồng ý).

CÔNG TY LÀ MỘT CÔNG TY CÔNG NGHỆ KHÔNG CUNG CẤP CŨNG KHÔNG THAM GIA VÀO DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG VÀ CÔNG TY KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CUNG CẤP DICH VỤ TUYỂN DỤNG. NỀN TẢNG RECRUITERY ĐƯỢC CUNG CẤP NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN CHO BẠN (VỚI TƯ CÁCH MỘT CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG) GIỚI THIỆU VÀ KẾT NỐI ỨNG VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP.


CAM KẾT VÀ ĐẢM BẢO

Công ty cam kết và đảm bảo rằng:

25% tiền thưởng giới thiệu sẽ được thanh toán sau khi ứng viên kết thúc 15 ngày làm việc đầu tiên.75% phần thưởng giới thiệu sau khi doanh nghiệp ký kết hợp đồng tuyển dụng chính thức với ứng viên.
Khi doanh nghiệp và ứng viên ký hợp đồng lao động, Công ty đảm bảo bạn sẽ nhận được 100% phần thưởng giới thiệu bất kể mối quan hệ giữa ứng viên với doanh nghiệp như thế nào sau khi ký kết hợp đồng lao động.

Lưu ý: Không có giới hạn về số lượng công việc mà chuyên viên tuyển dụng có thể giới thiệu ứng viên của mình. Để duy trì tiêu chuẩn chất lượng của Recruitery, Recruitery có quyền xem hồ sơ và từ chối tiếp nhận các hồ sơ không đạt yêu cầu. Khi từ chối, Recruitery sẽ thông báo lý do, người giới thiệu có thể chỉnh sửa và cập nhật thông tin để tiếp tục giới thiệu ứng viên.


ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Đối với mỗi phần thưởng bạn kiếm được, Công ty sẽ lấy phí quản lý lên đến 25% tiền thưởng giới thiệu được quy định cho mỗi lần giới thiệu ứng viên thành công. Phí dịch vụ này sẽ do Công ty toàn quyền quyết định, tuỳ từng thời điểm.

Đối với các thành viên đã đăng ký tham gia chương trình ưu đãi của Recruitery và đã thanh toán phí tham gia hoặc giới thiệu công ty thành công, bạn sẽ được nhận 100% số tiền thưởng giới thiệu. Ưu đãi này sẽ kéo dài trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2018.

Công ty có thể xác định hoặc thay đổi Phí Dịch vụ khi Công ty, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là cần thiết hoặc phù hợp với hoạt động kinh doanh.

Công ty sẽ tổng hợp báo cáo thu nhập của bạn và thanh toán vào ngày 5 hàng tháng. Số tiền thanh toán sẽ là tổng những giao dịch thành công của bạn từ ngày làm báo cáo trở về “ngày tổng hợp báo cáo” trước đó. Số tiền thực nhận sẽ trừ phí quản lý và 10% VAT (thuế GTGT).

Phí thanh toán qua ngân hàng (nếu có) sẽ do bên nhận chịu.

Các khiếu nại phải được gửi đến Công ty bằng văn bản hoặc hộp thư hỗ trợ trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được báo cáo thu nhập.


BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bạn đồng ý và cho phép Công ty sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các Mục đích và theo phương thức như được xác định dưới đây.

Vì mục đích của Hợp đồng này, "Thông tin Cá nhân” có nghĩa là thông tin về bạn mà dựa vào đó có thể xác định danh tính của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số điện thoại, các thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, giới tính, địa chỉ thư điện tử, bất kỳ thông tin gì về bạn mà bạn đã cung cấp cho Công ty trong các mẫu đơn đăng ký, đơn đề nghị hoặc bất kỳ mẫu đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin gì về bạn mà đã được hoặc có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi Công ty tại từng thời điểm.

Việc cung cấp các Thông tin Cá nhân của bạn là tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp cho Công ty Thông tin Cá nhân của bạn, yêu cầu sử dụng Dịch vụ của bạn có thể không hoàn tất và Công ty sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các Mục đích nêu dưới đây và có thể khiến Công ty không thể cho phép bạn sử dụng Dịch vụ.

Công ty có thể sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho việc kinh doanh và các hoạt động của Công ty, bao gồm, nhưng không giới hạn, các mục đích sau đây (“Mục đích”):
Để thực hiện các nghĩa vụ của Công ty đối với bất kỳ hợp đồng nào đã ký kết với bạn;Để cung cấp cho bạn Dịch vụ theo Các Điều khoản này;Để xử lý, quản lý, hoặc xác minh yêu cầu sử dụng Dịch vụ của bạn theo Các Điều khoản này;Để xác nhận và/hoặc xử lý các khoản thanh toán theo Các Điều khoản này;Để xử lý bất kỳ khoản bồi hoàn, giảm giá và/hoặc các khoản phí theo quy định của Các Điều khoản này;Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ việc kiểm tra nào có thể được yêu cầu theo Các Điều khoản này;Để trả lời các khúc mắc, ý kiến và phản hồi từ bạn;Để trao đổi với bạn về bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây;Để phục vụ các mục đích quản lý hành chính nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu giữ cơ sở dữ liệu;Để Công ty thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo pháp luật;Để gửi cho bạn các thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền đặc biệt, lời chúc nhân các ngày lễ từ phía Công ty, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ của Công ty;Để thông báo và mời bạn tới dự các sự kiện hoặc các hoạt động do Công ty, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ tổ chức của Công ty;Nếu bạn không đồng ý cho Công ty sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho bất kỳ Mục đích nào nói trên, xin vui lòng thông báo cho Công ty qua địa chỉ thư điện tử hello@recruitery.co.
Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về Thông tin Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ví dụ, nếu bạn thay đổi địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, chi tiết thanh toán hoặc nếu bạn muốn hủy bỏ tài khoản của bạn, xin vui lòng cập nhật thông tin của bạn trên hệ thống.


TRÁCH NHIỆM KHUYẾN NGHỊ VÀ BẢO MẬT

Công ty, trong quyền hạn của mình sẽ theo dõi và hỗ trợ hợp lý trong suốt quá trình tuyển dụng của các ứng viên và bảo mật thông tin tuyệt đối cho các bên.

Công ty sẽ không tham gia vào quá trình lựa chọn cũng như không thiên vị bất kì chuyên viên tuyển dụng hoặc công ty nào. Công ty cũng sẽ không tham gia vào nền tảng để cạnh tranh với các chuyên viên tuyển dụng. Tuy nhiên, Công ty sẽ can thiệp để giải quyết tranh chấp giữa nhà tuyển dụng và công ty nếu có tình huống phát sinh.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về mọi trường hợp liên quan đến việc bạn chưa xoá thông tin liên hệ của ứng viên trong hồ sơ đăng tải lên hệ thống Recruitery.

Hồ sơ ứng viên được chuyên viên tuyển dụng nộp thông qua Recruitery sẽ được thông báo đến ứng viên và cần sự cho phép của họ trước khi được chuyển qua công ty. Nếu Công ty nhận được thông báo từ ứng viên là họ chưa từng cho phép bạn đại diện cho họ, Công ty sẽ có quyền dừng tất cả các hoạt động của bạn trên hệ thống để đảm bảo quyền riêng tư cho mọi cá nhân.

QUY TẮC GIỚI THIỆU & ỨNG XỬ DÀNH CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU TRÊN HỆ THỐNG RECRUITERY

Sửa đổi lần cuối: 8 tháng 8 2018

Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp đến Khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất, Recruitery khuyến nghị một số tiêu chuẩn về việc giới thiệu ứng viên qua hệ thống của chúng tôi.

GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN

1. Thông tin người giới thiệu
Tạo tài khoản giới thiệu (Recruiter ID) trên hệ thống của Recruitery.Cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ và chính xác.
2. Giới thiệu ứng viên
Để đảm bảo quyền lợi cho người giới thiệu, mọi thông tin trao đổi giữa người giới thiệu với Khách hàng bắt buộc phải thông qua hệ thống của Recruitery. Trong trường hợp có tranh chấp, Recruitery sẽ dựa trên các thông tin được ghi nhận trên hệ thống để bảo vệ quyền lợi cho người giới thiệu.

Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về vị trí tuyển dụng cho ứng viên.Chỉ giới thiệu ứng viên đang có nhu cầu tìm việc.Cung cấp thông tin của ứng viên đầy đủ và chính xác.Cung cấp lời giới thiệu cụ thể và khách quan về ứng viên, nêu rõ ít nhất 3 lý do tại sao ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng.Đảm bảo ứng viên xác nhận lời giới thiệu trong vòng 48 tiếng kể từ lúc giới thiệu. Chủ động hỗ trợ nếu Khách hàng có câu hỏi về kinh nghiệm và kỹ năng của ứng viên.Chủ động hỗ trợ nếu ứng viên có câu hỏi về vị trí tuyển dụng.Cập nhật và thông báo kịp thời cho Recruitery những thay đổi từ ứng viên.Cập nhật và thông báo kịp thời cho ứng viên những thay đổi về vị trí tuyển dụng.
3. Giới thiệu thành công
Xác nhận với ứng viên thời gian đi làm chính thức và ký kết hợp đồng.Cập nhật và thông báo kịp thời cho Recruitery những thay đổi từ ứng viên.
QUY TẮC ỨNG XỬ

Khi tham gia hệ thống của Recruitery, chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho người giới thiệu. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp hiểu nhầm hoặc bất khả kháng dẫn đến những tranh cãi không đem lại lợi ích cho người giới thiệu và Recruitery. Khi có vấn đề không hài lòng, thành viên tham gia hệ thống vui lòng giữ bình tĩnh, không sử dụng từ ngữ kích động, đe dọa ứng viên, khách hàng, hay đại diện của Recruitery, và không phát tán thông tin, hình ảnh sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

Đây là các điều khoản bắt buộc chung, việc không tuân thủ các quy tắc giới thiệu và ứng xử trong bất kỳ thời điểm nào sẽ dẫn đến việc tài khoản của người giới thiệu (Recruiter ID) bị vô hiệu hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Recruitery mong muốn nhận được sự hỗ trợ và tin tưởng của các thành viên, do dó, nếu không hài lòng, các thành viên vui lòng góp ý, phản hồi trực tiếp đến bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc các thành viên quản lý của Recruitery.

Email: hello@recruitery.co – Hotline: 0983110055

Trân trọng!
Đội ngũ Recruitery