Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

Ngày 18 tháng 04 năm 2020

1. ĐỊNH NGHĨA

1.1 Recruitery nghĩa là Công ty TNHH Recruitery, nhân viên, người lao động của Recruitery và nền tảng tuyển dụng 4.0 của Recruitery.

1.2 Bạn nghĩa là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đăng ký việc sử dụng nền tảng tuyển dụng của Recruitery.

1.3 Khách Hàng nghĩa là Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng Ứng viên thông qua việc sử dụng nền tảng tuyển dụng 4.0 của Recruitery.

1.4 Ứng viên nghĩa là người được Bạn giới thiệu cho Khách Hàng thông qua nền tảng tuyển dụng của Recruitery

1.5 Dịch Vụ nghĩa là các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng tuyển dụng của Recruitery

1.6 Phí Sử Dụng Nền Tảng là khoản phí mà Recruitery nhận được từ Khách Hàng.

1.7 Sự Kiện Bất Khả Kháng nghĩa là sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. KHÁI QUÁT

2.1. Quan trọng – vui lòng đọc kỹ những điều khoản này. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, Bạn đồng ý rằng Bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các điều khoản. Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách của Recruitery tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“ Hợp Đồng”) giữa Bạn và Recruitery. Hợp Đồng áp dụng cho việc Bạn sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây) được cung cấp bởi Recruitery. Nếu Bạn không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng hoặc không tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. Bạn cũng đồng ý với các cam kết mà Bạn đưa ra dưới đây và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên nào do hành vi vi phạm cam kết của Bạn theo Hợp Đồng này.

2.2. Recruitery bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này hoặc các chính sách của Recruitery liên quan đến Dịch Vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Recruitery cho là phù hợp. Bất cứ khi nào Recruitery thay đổi các Điều khoản này, các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng tôi đăng các Điều khoản đã sửa đổi đó (được chỉ định bằng cách sửa đổi ngày ở đầu Điều khoản này) hoặc khi Bạn chấp nhận nếu Recruitery yêu cầu Bạn xác nhận qua email các Điều khoản đã sửa đổi (chẳng hạn như nút xác nhận hoặc đồng ý). Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng, việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là Bạn đã xem xét chúng hay chưa sẽ đồng nghĩa với việc Bạn đã chấp thuận và bị ràng buộc về mặt pháp lý đối với những thay đổi theo Hợp Đồng này.

2.3. Công ty TNHH Recruitery (Mã số Doanh nghiệp 0315058807) (“Recruitery”) cung cấp thông tin và phương thức để Bạn giới thiệu Ứng viên cho Khách Hàng, nhưng không và cũng không có ý định cung cấp các Dịch Vụ tuyển dụng dưới bất kỳ hình thức nào với tư cách là người điều khiển các cá nhân hay tổ chức tuyển dụng.

2.4. Recruitery là một công ty công nghệ không cung cấp cũng không tham gia vào dịch vụ tuyển dụng và Recruitery không phải là nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng. Nền tảng Recruitery được cung cấp nhằm tạo điều kiện cho Bạn (với tư cách một chuyên viên tuyển dụng) giới thiệu và kết nối Ứng viên với Khách Hàng. Vai trò của Recruitery là kết nối Khách Hàng với Bạn. Recruitery sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động và/hoặc thiếu sót nào của Bạn, các trách nhiệm pháp lý liên quan đến dịch vụ phải do Bạn chịu đối với những hành vi của Bạn. Bạn không phải là đại lý, người lao động hay nhân viên của Recruitery và các thông tin được cung cấp bởi Bạn không được xem là được cung cấp bởi Recruitery.

3. ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG

3.1. Khi Bạn giới thiệu Ứng viên thành công (nghĩa là Ứng viên chấp nhận làm việc cho Khách Hàng), Bạn sẽ nhận được tiền thưởng giới thiệu vào 3 giai đoạn:

i. 25% tiền thưởng giới thiệu sẽ được thanh toán sau khi Ứng viên kết thúc 15 ngày đầu tiên.

ii. 25% tiền thưởng giới thiệu sẽ được thanh toán sau khi Ứng viên kết thúc 30 ngày đầu tiên.

iii. 50% phần thưởng giới thiệu sau khi Khách Hàng ký kết hợp đồng tuyển dụng chính thức với Ứng viên.

3.2. Không có giới hạn về số lượng công việc mà Bạn có thể giới thiệu Ứng viên của mình.

3.3. Để duy trì tiêu chuẩn chất lượng của Recruitery, Recruitery có quyền xem hồ sơ và từ chối tiếp nhận các hồ sơ không đạt yêu cầu. Khi từ chối, Recruitery sẽ thông báo lý do, Bạn có thể chỉnh sửa và cập nhật thông tin để tiếp tục giới thiệu Ứng viên

3.4. Bạn đồng ý và xác nhận rằng, trong mọi trường hợp, nếu Khách Hàng chưa thanh toán Phí Sử Dụng Nền Tảng cho Recruitery, Recruitery sẽ không trả tiền thưởng giới thiệu cho Bạn. Tình huống này thường xảy ra đối với doanh nghiệp hoặc nhà tuyển dụng tuyển dụng thông qua Recruitery lần đầu tiên, và thanh toán bị trì hoãn do vấn đề giấy tờ.

4. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

4.1. Giá trị thanh toán: Theo tỷ lệ tiền thưởng căn cứ vào Điều kiện nhận thưởng quy định tại Mục 3. Ứng với mỗi điều kiện, tỷ lệ tiền thưởng mà Bạn được nhận sẽ khác nhau.

4.2. Đối với các thành viên tự ứng cử vào vị trí trị tuyển dụng, với mỗi phần thưởng Bạn kiếm được, Recruitery sẽ lấy Phí Sử Dụng Nền Tảng lên đến 50% tiền thưởng giới thiệu được quy định cho mỗi lần giới thiệu Ứng viên thành công. Phí này sẽ do Recruitery toàn quyền quyết định, tuỳ từng thời điểm.

4.3. Nếu khi Ứng viên đi phỏng vấn mà vẫn chưa biết được thông tin về công việc cũng như về Khách Hàng (được cung cấp trong JD) thì Bạn chỉ được nhận 50% của phần thưởng giới thiệu.

4.4. Thời hạn thanh toán: Recruitery sẽ tổng hợp báo cáo thu nhập của Bạn và thanh toán vào ngày 5 và ngày 20 hàng tháng. Số tiền thanh toán sẽ là tổng những giao dịch thành công của Bạn từ ngày làm báo cáo trở về “ngày tổng hợp báo cáo” trước đó. Số tiền thực nhận sẽ được khấu trừ đi 10% PIT (thuế TNCN).

4.5. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào thông tin Tài khoản do Bạn cung cấp. Bạn chịu trách nhiệm đối với khoản Phí thanh toán qua ngân hàng (nếu có phát sinh).

4.6. Các khiếu nại đối với khoản thanh toán được nhận phải được gửi đến Recruitery bằng văn bản hoặc hộp thư hỗ trợ trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Bạn nhận được báo cáo thu nhập.

5. BẢO HÀNH

Recruitery áp dụng gói bảo hành 60 (sáu mươi) ngày tính từ ngày đầu tiên Ứng viên bắt đầu đi làm cho Khách Hàng. Trong trường hợp này, tuỳ theo từng mốc giai đoạn, Bạn sẽ được nhận:

5.1. 0% số tiền thưởng giới thiệu nếu Ứng viên nghỉ trong 15 ngày đầu.

5.2. 25% số tiền thưởng giới thiệu nếu Ứng viên nghỉ từ ngày 16 đến ngày 30.

5.3. 50% số tiền thưởng giới thiệu nếu Ứng viên nghỉ từ ngày 31 đến ngày 60.

5.4. 100% số tiền thưởng giới thiệu sau 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày Ứng viên bắt đầu đi làm.

6. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

6.1. Vì mục đích của Hợp đồng này, "Thông tin Cá nhân” có nghĩa là thông tin về Bạn mà dựa vào đó có thể xác định danh tính của Bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số điện thoại, các thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, giới tính, địa chỉ thư điện tử, bất kỳ thông tin gì về Bạn mà Bạn đã cung cấp cho Recruitery trong các mẫu đơn đăng ký, đơn đề nghị hoặc bất kỳ mẫu đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin gì về Bạn mà đã được hoặc có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi Recruitery tại từng thời điểm.

6.2. Việc cung cấp các Thông tin Cá nhân của Bạn là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu Bạn không cung cấp cho Recruitery Thông tin Cá nhân của Bạn, yêu cầu sử dụng Dịch Vụ của Bạn có thể không hoàn tất và Recruitery sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của Bạn cho các Mục đích nêu dưới đây và có thể khiến Recruitery không thể cho phép Bạn sử dụng Dịch Vụ.

6.3. Recruitery có thể sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của Bạn cho việc kinh doanh và các hoạt động của Recruitery, bao gồm, nhưng không giới hạn, các mục đích sau đây (“Mục đích”):

i. Để thực hiện các nghĩa vụ của Recruitery đối với bất kỳ hợp đồng nào đã ký kết với Bạn;

ii. Để cung cấp cho Bạn Dịch Vụ theo Các Điều khoản này;

iii. Để xử lý, quản lý, hoặc xác minh yêu cầu sử dụng Dịch Vụ của Bạn theo Các Điều khoản này;

iv. Để xác nhận và/hoặc xử lý các khoản thanh toán theo Các Điều khoản này;

v. Để xử lý bất kỳ khoản bồi hoàn, giảm giá và/hoặc các khoản phí theo quy định của Các Điều khoản này;

vi. Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ việc kiểm tra nào có thể được yêu cầu theo Các Điều khoản này;

vii. Để trả lời các khúc mắc, ý kiến và phản hồi từ Bạn;

viii. Để trao đổi với Bạn về bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây;

ix. Để phục vụ các mục đích quản lý hành chính nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu giữ cơ sở dữ liệu;

x. Để Recruitery thực hiện các nghĩa vụ của Recruitery theo pháp luật;

xi. Để gửi cho Bạn các thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền đặc biệt, lời chúc nhân các ngày lễ từ phía Recruitery, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ của Recruitery;

xii. Để thông báo và mời Bạn tới dự các sự kiện hoặc các hoạt động do Recruitery , đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ tổ chức của Recruitery;

Nếu Bạn không đồng ý cho Recruitery sử dụng Thông tin Cá nhân của Bạn cho bất kỳ Mục đích nào nói trên, xin vui lòng thông báo cho Recruitery qua địa chỉ thư điện tử hello@recruitery.com

6.4. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về Thông tin Cá nhân mà Bạn đã cung cấp cho Recruitery, ví dụ, nếu Bạn thay đổi địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, chi tiết thanh toán hoặc nếu Bạn muốn hủy bỏ tài khoản của Bạn, xin vui lòng cập nhật thông tin của Bạn trên hệ thống. Mọi sự thay đổi thông tin mà không cập nhật lên hệ thống dẫn đến phát sinh các vấn đề trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn vấn đề thanh toán tiền thưởng cho Bạn, Recruitery sẽ không chịu trách nhiệm.

7. CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM VÀ CAM KẾT

Bằng việc sử dụng Dịch Vụ của Recruitery, Bạn cam đoan, bảo đảm và cam kết rằng:

7.1. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng Bạn có đầy đủ quyền và thẩm quyền để ký kết Hợp Đồng này và việc Bạn chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng này và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng, không và sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác mà Bạn tham gia.

7.2. Bạn sở hữu Nội dung mà Bạn đăng lên hoặc thông qua Dịch Vụ hay nói cách khác, Bạn được cấp quyền và giấy phép được quy định trong các Điều Khoản Sử Dụng này; (ii) việc đăng và sử dụng Nội dung trên hoặc thông qua Dịch Vụ không vi phạm, chiếm đoạt hay xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu thương mại và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác.

7.3. Recruitery có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào khỏi Dịch Vụ vì bất kỳ lý do gì mà theo nhận định của mình, là vi phạm Điều Khoản này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Người dùng của bất kỳ trang web Recruitery.co. Recruitery có quyền trục xuất người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới trang web Recruitery.co và/hoặc sử dụng các Dịch Vụ Recruitery khi vi phạm Điều Khoản này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định.

7.4. Recruitery được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Nội dung của Bạn khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu Recruitery tin rằng Nội dung của Bạn có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Recruitery, gây thiệt hại đến thương hiệu Recruitery.

7.5. Tất cả các thông tin Bạn cung cấp là đúng và chính xác và Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ có các mục đích hợp pháp

7.6. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm mục đích cố gắng làm gián đoạn hoặc gây tổn hại đến Dịch Vụ dưới bất kỳ hình thức thức nào.

7.7. Bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc Tài khoản của Bạn và Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản người dùng của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;

7.8. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các Thông Tin Cá Nhân hoặc bất kỳ tài liệu, sự cho phép, giấy phép hoặc phê duyệt nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý để cung cấp Dịch Vụ. Bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch Vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của Bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác vào mọi thời điểm trong thời hạn của Hợp Đồng này. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về Bạn là không đúng, thiếu chính xác, chưa cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Recruitery có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt Hợp Đồng này và việc sử dụng Dịch Vụ của Bạn bất cứ lúc nào bằng một thông báo được gửi qua Nền tảng hoặc email đã đăng ký

7.9. Khi sử dụng Dịch Vụ, Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản áp dụng cho Bạn trong quá trình sử dụng Dịch Vụ

7.10. Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại do việc Bạn vi phạm Hợp Đồng này mà không phải do lỗi của Recruitery và khi Recruitery là bên thứ ba ngay tình, không biết và không buộc phải biết rằng, trước khi sử dụng Dịch Vụ, Bạn đã bị ràng buộc trong bất kỳ thỏa thuận nào với bất kỳ bên thứ ba nào.

7.11. Tuân thủ tuyệt đối chính sách của Recruitery trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

7.12. Chịu các chế tài khi vi phạm Hợp Đồng theo quy định tại Hợp Đồng này.

8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

8.1. Chỉ Recruitery mới được quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến Dịch Vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do Bạn hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến Dịch Vụ. Điều Khoản Sử Dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho Bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Dịch Vụ. Tên công ty, logo, Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng là các nhãn hiệu của Recruitery và không được trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng.

8.2. Bạn phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến Recruitery, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của Recruitery được tiết lộ cho Bạn hoặc đã được Bạn thu thập gián tiếp hay trực tiếp, từ Recruitery hoặc bất kỳ các công ty liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết Hợp Đồng này. Bạn đảm bảo thêm rằng Bạn chỉ sử dụng thông tin bí mật đó để sử dụng Dịch Vụ và không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Recruitery.

8.3. Bạn không được phép đăng bài hiển thị logo, tên của Khách Hàng trên các kênh truyền thông khi chưa có sự cho phép của Recruitery.

8.4. Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong trường hợp Bạn có thể chỉ ra rằng các thông tin liên quan thuộc một trong các trường hợp sau:

i. Đã thuộc sở hữu của Bạn vào thời điểm tiếp nhận thông tin;

ii. Là, hoặc trở thành trong tương lai, thông tin phổ cập mà không phải do lỗi hoặc sai sót của Bạn;

iii. Đã được tiếp nhận từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ chúng; hoặc

iv. Phải tiết lộ theo quy định pháp luật.

9. VAI TRÒ CỦA RECRUITERY TRONG QUÁ TRÌNH DỊCH VỤ

9.1. Recruitery, trong quyền hạn của mình sẽ theo dõi và hỗ trợ hợp lý trong suốt quá trình tuyển dụng của các Ứng viên và bảo mật thông tin tuyệt đối cho các bên.

9.2. Recruitery sẽ không tham gia vào quá trình lựa chọn cũng như không thiên vị bất kì chuyên viên tuyển dụng hoặc Khách Hàng nào. Recruitery cũng sẽ không tham gia vào nền tảng để cạnh tranh với Bạn.

9.3. Recruitery chỉ là bên cung cấp nền tảng cho Bạn và Khách Hàng kết nối với nhau, đối với mỗi trường hợp Khách Hàng tuyển thành công Ứng viên thông qua nền tảng, Recruitery sẽ thu Phí Sử Dụng Nền Tảng theo quy định tại Hợp Đồng này và các Hợp Đồng có liên quan khác

10. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

10.1. Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên Nền tảng giữa Khách Hàng và Bạn sẽ do hai bên phải tự giải quyết với nhau.

10.2. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Bạn và Recruitery sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

10.3. Recruitery sẽ không chịu trách nhiệm về mọi trường hợp liên quan đến việc Bạn chưa xoá thông tin liên hệ của Ứng viên trong hồ sơ đăng tải lên hệ thống Recruitery.

10.4. Hồ sơ Ứng viên được Bạn nộp thông qua Recruitery sẽ được thông báo đến Ứng viên và cần sự cho phép của họ trước khi được chuyển qua công ty. Nếu Recruitery nhận được thông báo từ Ứng viên là họ chưa từng cho phép Bạn đại diện cho họ, Recruitery sẽ có quyền dừng tất cả các hoạt động của Bạn trên hệ thống để đảm bảo quyền riêng tư cho mọi cá nhân.

11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

11.1. Bạn đồng ý và xác nhận rằng, bằng việc đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng theo Hợp Đồng này, Bạn miễn trừ Recruitery khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào bao gồm nhưng không giới hạn (trách nhiệm hoàn trả các khoản phí mà Recruitery nhận được từ thông tin Ứng viên mà Bạn đăng tải lên Nền tảng, bồi thường thiệt hại cho bất kỳ bên nào,..) do Bạn vi phạm các Điều khoản của Hợp Đồng này. Như vậy, đối với mọi yêu cầu từ bất kỳ bên thứ ba nào do hành vi vi phạm của Bạn, Bạn sẽ là người chịu trách nhiệm chính, Recruitery không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hành vi vi phạm của Bạn.

11.2. Recruitery không và sẽ không tiếp cận hoặc giám sát sự phù hợp, tính pháp lý, khả năng, hoạt động của bất kỳ bên nào với Bạn và Bạn rõ ràng từ bỏ và giải phóng Recruitery khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến bên thứ ba và Bạn.

11.3. Recruitery sẽ không là một bên trong tranh chấp hoặc đàm phán tranh chấp giữa Bạn và bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bạn tự chịu trách nhiệm đối với các hành vi của mình liên quan đến Dịch Vụ. Bạn rõ ràng từ bỏ và giải phóng Recruitery khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoạt động tố tụng hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ liên quan đến bất kỳ quan hệ giữa Bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

12. CHẾ TÀI KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trường hợp Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào theo quy định tại Hợp Đồng này mà không do Sự Kiện Bất Khả Kháng và không do lỗi của Recruitery, Recruitery có quyền thực hiện các hành động sau:

12.1. Xóa bỏ Tài khoản của Bạn trên nền tảng tuyển dụng của Recruitery

12.2. Xỏa bỏ các thông tin Ứng viên mà Bạn đã giới thiệu thông qua nền tảng tuyển dụng của Recruitery

12.3. Yêu cầu Bạn hoàn trả tất cả các khoản phí đã nhận được từ Recruitery mà Bạn có được thông qua hành vi vi phạm của mình.

12.4. Yêu cầu Bạn một khoản phạt vi phạm tương ứng gấp 03 (ba) lần số tiền quy định tại Mục 12.3.

13. CHẤM DỨT

Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này, Hợp Đồng sẽ chấm dứt khi mối quan hệ của Bạn với Recruitery với tư cách là thương nhân trên hệ thống của Recruitery bị chấm dứt. Việc chấm dứt này không giải phóng một trong hai bên khỏi các trách nhiệm pháp lý đã phát sinh cho bên đó tại thời điểm chấm dứt hoặc phát sinh trong giai đoạn trước thời điểm chấm dứt và cũng không ngăn cản một bên theo đuổi bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào theo luật pháp hoặc luật công bằng đối với hành vi vi phạm Hợp Đồng này.

14. TÍNH RIÊNG BIỆT

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản còn lại nào trong Hợp Đồng.

15. TÍNH TOÀN BỘ

Hợp Đồng này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Recruitery và thay thế mọi cuộc đàm phán hoặc thảo luận hoặc thỏa thuận nào trước đó.


QUY TẮC GIỚI THIỆU & ỨNG XỬ DÀNH CHO NGƯỜI GIỚI THIỆUTRÊN HỆ THỐNG RECRUITERY

Sửa đổi lần cuối: __ tháng __ năm 2020

Nhằm đảm bảo chất lượng Dịch Vụ cung cấp đến Khách Hàng một cách chuyên nghiệp nhất, Recruitery khuyến nghị một số tiêu chuẩn về việc giới thiệu Ứng viên qua hệ thống của chúng tôi.

GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN

1. Thông tin người giới thiệu

Tạo tài khoản giới thiệu (Recruiter ID) trên hệ thống của Recruitery.Cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ và chính xác.

2. Giới thiệu Ứng viên

Để đảm bảo quyền lợi cho người giới thiệu, mọi thông tin trao đổi giữa người giới thiệu với Khách hàng bắt buộc phải thông qua hệ thống của Recruitery. Trong trường hợp có tranh chấp, Recruitery sẽ dựa trên các thông tin được ghi nhận trên hệ thống để bảo vệ quyền lợi cho người giới thiệu.

Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về vị trí tuyển dụng cho Ứng viên.Chỉ giới thiệu Ứng viên đang có nhu cầu tìm việc.Cung cấp thông tin của Ứng viên đầy đủ và chính xác.Cung cấp lời giới thiệu cụ thể và khách quan về Ứng viên, nêu rõ ít nhất 3 lý do tại sao Ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng.Đảm bảo Ứng viên xác nhận lời giới thiệu trong vòng 48 tiếng kể từ lúc giới thiệu. Chủ động hỗ trợ nếu Khách hàng có câu hỏi về kinh nghiệm và kỹ năng của Ứng viên.Chủ động hỗ trợ nếu Ứng viên có câu hỏi về vị trí tuyển dụng.Cập nhật và thông báo kịp thời cho Recruitery những thay đổi từ Ứng viên.Cập nhật và thông báo kịp thời cho Ứng viên những thay đổi về vị trí tuyển dụng.

3. Giới thiệu thành công

Xác nhận với Ứng viên thời gian đi làm chính thức và ký kết hợp đồng.Cập nhật và thông báo kịp thời cho Recruitery những thay đổi từ Ứng viên.

QUY TẮC ỨNG XỬ

Khi tham gia hệ thống của Recruitery, chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho người giới thiệu. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp hiểu nhầm hoặc bất khả kháng dẫn đến những tranh cãi không đem lại lợi ích cho người giới thiệu và Recruitery. Khi có vấn đề không hài lòng, thành viên tham gia hệ thống vui lòng giữ bình tĩnh, không sử dụng từ ngữ kích động, đe dọa Ứng viên, khách hàng, hay đại diện của Recruitery, và không phát tán thông tin, hình ảnh sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

Đây là các điều khoản bắt buộc chung, việc không tuân thủ các quy tắc giới thiệu và ứng xử trong bất kỳ thời điểm nào sẽ dẫn đến việc tài khoản của người giới thiệu (Recruiter ID) bị vô hiệu hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Recruitery mong muốn nhận được sự hỗ trợ và tin tưởng của các thành viên, do dó, nếu không hài lòng, các thành viên vui lòng góp ý, phản hồi trực tiếp đến bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc các thành viên quản lý của Recruitery.

Email: hello@recruitery.co – Hotline: 0886-006-304

Trân trọng!

Đội ngũ Recruitery


Date: 18/04/2020

1. DEFINITIONS

1.1 Recruitery means Recruitery Co., Ltd, employees of Recruitery and Recruitery's 4.0 recruitment platform.

1.2 You mean any individual or organization that registers to use Recruitery's recruitment platform.

1.3 Client means the Company has a need to recruit candidates through the use of Recruitery's 4.0 recruitment platform.

1.4 Candidate means the person referred to Client by You through Recruitery's recruitment platform .

1.5 Services means the services provided on Recruitery's recruiting platform

1.6 Platform Usage Fee is the fee that Recruitery receives from Client.

1.7 Force Majeure Event means a Force Majeure event in accordance with substantive law .

2. OVERVIEW

2.1. Important - please read these terms carefully. By using the Services, You agree that You have read, understood, accepted and agree to the terms. These Terms of Use and Recruitery's policies constitute a legally binding agreement ("Agreement ") between You and Recruitery. The Agreement applies to Your use of the Service (as defined below) provided by Recruitery. If You do not agree to the Terms of Use, please do not use or continue using the Application or the Service. You also agree to the commitments made by You below and are fully responsible to any party for violating Your commitments under this Agreement.

2.2. Recruitery reserves the right to amend, change or modify the terms and conditions of this Agreement or Recruitery's policies related to the Service at any time deemed to be suitable by Recruitery. Whenever Recruitery changes these Terms, the changes will take effect immediately after Recruitey posts the revised Terms (specified by amending the date at the beginning of these Terms) or when You accept if we ask You to confirm by email the revised Terms (such as the confirmation or agreement button). You are responsible for regularly checking the Terms of Use, continued use of the Service after any changes, whether You have reviewed them or not, will mean You have accepted and been legally binding on changes under this Agreement.

2.3. Recruitery Limited Company (Business Code 0315058807) ("Recruitery") provides information and methods for You to introduce Candidates for Client, but neither and nor intention to provide recruiting Services in any form as an operator of recruiting individuals or organizations.

2.4. Recruitery is a technology company that neither provides nor participates in recruitment services and Recruitery is not a recruiting service provider. Recruitery platform is provided to enable You (as a recruiter) to introduce and connect candidates with Client. The role of Recruitery is to connect Client with You. Recruitery will not be responsible for any of your actions and/ or omissions, the liabilities related to the service must be borne by You for your acts. You are not the recruiter's agent, employee or worker and the information provided by You is not considered to be provided by Recruitery.

3. CONDITIONS FOR RECEIVING REWARDS

3.1. When You introduce successful candidates (that means, candidates who accept to work for Client), you will receive a referral bonus in 3 periods:

i. 25% of the referral reward will be paid after the Candidate has finished the first 15 days.

ii. 25% of the referral reward will be paid after the Candidate has finished the first 30 days.

iii. 50% of the referral reward after Client has signed an official employment Agreement with the Candidate.

3.2. There is no limit to the number of positions to which You can refer your Candidates.

3.3. To maintain the quality standards of Recruitery, Recruitery has the right to view profiles and reject unqualified referrals. When rejecting, Recruitery will inform the reason, You can edit and update the information to continue referring candidates.

3.4. You agree and acknowledge that, in any case, if Client has not paid the Platform Usage Fee for Recruitery, Recruitery will not pay referral rewards to You. This situation often happens to enterprises or employers recruiting through Recruitery for the first time, and payment is delayed due to paperwork.

4. PAYMENT TERM

4.1. Payment value: According to the reward ratio based on the conditions for receiving rewards specified in Section 3. For each condition, the percentage of rewards You receive will be different.

4.2. For members who self-nominate for the hiring position, with each reward You earn, Recruitery will take Platform Usage Fee up to 50% of the referral reward specified for each successful candidate referral. This fee will be decided entirely by Recruitery, from time to time.

4.3. If the Candidate is interviewed but still does not know the job information as well as Client (provided in JD), You will only receive 50% of the referral reward.

4.4. Payment term: Recruitery will aggregate your income statement and pay on the 5th and 20th of every month. The payment amount will be the sum of your successful transactions from the reporting date back to the previous "summary date". The actual amount received will be deducted 10% of the PIT ( Personal Income Tax ).

4.5. Payment methods: Transfer to Account information provided by You. You are responsible for the Bank Payment Fee (if any).

4.6. Claims for received payments must be sent to the Recruitery in writing or support mailbox within 07 (seven) days from the date You receive the income statement.

5. WARRANTY

Recruitery applies a warranty package of 60 (sixty) days from the first day Candidates start working for Client. In this case, depending on each milestone, You will receive:

5.1. 0% of the referral reward if the candidate is off for the first 15 days of work.

5.2. 25% of the referral reward if the candidate is off from the 16th day to the 30th day.

5.3. 50% of the referral bonus if the candidate is off between the 31th day and the 60th day.

5.4. 100% of the referral reward after 60 (sixty) days from the day the Candidate starts working.

6. POLICY OF PROTECTION PERSONAL DATA

6.1. For the purposes of this Agreement, "Personal Data " means information about You from which you are identifiable, including, but not limited to your name, phone number, credit or debit card details, gender, email address, any information about You which You have provided to Recruitery in the registration forms, applications or any similar forms and / or any information about You that has been or may be collected, stored, used and processed by Recruitery from time to time.

6.2. The provision of Your Personal data is completely voluntary. However, if You do not provide Recruitery with Your Personal data, your request to use the Services may be incomplete and Recruitery will not be able to process Your Personal data for the Purposes outlined below and may cause Recruitery to be unable to allow You to use the Service.

6.3. Recruitery may use and process Your Personal data for business and activities of Recruitery which shall include, without limitation the following (the “Purposes”):

i. To perform the Recruitery’s obligations in respect of any Agreement entered with You;

ii. To provide You with any services pursuant to the Terms of Use herein;

iii. To process, manage or verify your application for the Service pursuant to the Terms of Use herein;

iv. To validate and/or process payments pursuant to the Terms of Use herein;

v. To process any refunds, rebates and or charges pursuant to the Terms of Use herein;

vi. To facilitate or enable any checks as may be required pursuant to the Terms of Use herein;

vii. To respond to questions, comments and feedback from You;

viii. To exchange to You about any of the purposes listed herein;

ix. For internal administrative purposes, such as auditing, data analysis, database records;

x. For Recruitery to comply with its obligations any applicable laws, regulations;

xi. To send You notification, newsletters, updates, mails, promotional materials, special privileges, festive greetings from Recruitery, its partners, advertisers and or sponsors;

xii. To notify and invite You to events or activities organized by the Recruitery , its partners, advertisers, and/or sponsors;

If You do not agree to Recruitery using Your Personal Information for any of the above Purposes, please notify Recruitery of that via email hello@recruitery.com

6.4. If any of the Personal Data that You have provided to Recruitery, for example, if You change your e-mail address, telephone number, payment details or if You wish to cancel your account or withdraw your permission to receive communications, please update your information on the system. Any changes of personal data without updating to the system will lead to problems arising during the use of the Service, including but not limited to the payment of bonuses to You, Recruitery will not be responsible.

7. GUARANTEE, WARRANT, AND COMMITMENT.

By using Recruitery Services, You expressly gurantee, warrant and commit that:

7.1. You guarantee, warrant and commit that You have full rights and authority to enter into this Agreement and Your acceptance of these Terms of Use and fulfill your obligations under the Agreement, no and will not breach any other agreements you enter into.

7.2. You own the content which You post to or through the Services or in other words, You are granted the rights and licenses set forth in these Terms of Use; (ii) posting and using the Content on or through the Service does not infringe, illegally possession or infringe on the rights of any third party, including but not limited to privacy rights, publicity rights, copyright, trademark and / or other intellectual property rights.

7.3. Recruitery has the right to remove any Content from the Service for any reason which, in its sole discretion, violates these Terms, violates laws, rules or regulations, is abusive in nature, disrupt, offend or illegal, or violate the rights, or harm or threaten the safety of Users of any Recruitery.co website. Recruitery has the right to deport users and prevent their subsequent access to the Recruitery.co website and / or use the Recruitery Services when violating these Terms or violating laws, rules or regulations.

7.4. Recruitery is permitted to take any action related to your Content when it is deemed necessary or appropriate if Recruitery believes that your Content may create liability for Recruitery, causing damage to the Recruitery’s brand.

7.5. All information which You provide shall be true and accurate and You will only use the Services for lawful purposes.

7.6. You will not take any behavior with purpose trying to interrupt or harm the Service in any way whatsoever;

7.7. You shall not authorize others to use your identity or your account and you may not assign or transfer your User account to any other person or organization.

7.8. You will provide accurate, current and complete information as required of Services and undertake the responsibility to maintain and update your information in a timely manner to keep it accurate, current and complete at all times during the term of this Agreement. You agree that Recruitery may rely on your information as accurate, current and complete. You acknowledge that if your information is untrue, inaccurate, not current or incomplete in any respect, Recruitery has the right but not the obligation to terminate this Agreement and your use of the Services at any time with notice send via platform or signed email;

7.9. When using the Services, You agree to comply with all terms applicable to You in the process of using the Services.

7.10. You agree to accept full responsibility and liability for all loss or damage caused by Your breach of this Agreement but not the fault of Recruitery and when Recruitery is a bona fide third party who do not know that or compel to know that, prior to using the Services, You were bound by any agreement with any third party.

7.11. Completely comply with Recruitery's policy during the use of the Service

7.12. Be subject to sanctions upon breach of the Agreement in accordance with this Agreement.

8. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

8.1. Only Recruitery has the right to own all rights, ownership rights and interest, including all intellectual property rights relate to the Service and any suggestions, ideas, enhancement requests, feedback, recommendations or other information provided by You or any other party relating to the Service. These Terms of Use do not constitute a sale agreement and do not convey to you any rights of ownership in or related to the Service, Company’s name, logo, Service, Software and/or the Application which is Recruitery’s brand and have no rights or licenses are granted to use them.

8.2. You must keep confidential in all information and data related to Recruitery, services, products, businesses, marketing, and promotion plans or other Recruitery's activities disclosed to You either gathered indirectly or directly by you, from Recruitery or any other affiliated companies, or created during this Agreement signing process. You further warrant that You will only use such confidential information to use the Services and may not disclose that information to any third party or for any other purpose without written consent of Recruitery.

8.3. You are not allowed to post the display of Client's logo and name on media without the permission of Recruitery .

8.4. The above confidentiality obligations do not apply in the case that you indicate that relevant information falls into one of the following categories:

i. The information was owned by You at the time of receiving the information;

ii. Is, or becomes in the future, universal information that is not your fault or mistake;

iii. Has been received by a third party with the right to disclose them; or

iv. Must disclose in accordance with the law.

9. ROLE OF RECRUITERY IN THE PROCESS OF PROVIDING THE SERVICE

9.1. Recruitery, in its jurisdiction, will follow and provide reasonable support during the Recruitment process of the Candidates and absolute confidentiality for the parties

9.2. Recruitery will not participate in the selection process nor will not be biased for any recruiter or Client. Recruitery will also not participate in the platform to compete with You.

9.3. Recruitery is only the provider of the platform for You and Client to connect with each other, for each case that Client successfully recruits Candidates through the platform, Recruitery will collect Platform Usage Fee in accordance with this Agreement and other related Agreements

10. DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM

10.1. All disputes and complaints related to the transactions on the Platform between Client and You will be settled personally by the two parties.

10.2. All dispute arising between You and Recruitery will be settled on the basis of negotiation. In case no agreement is reached as expected, either party has the right to bring the case to the competent People's Court for settlement.

10.3. Recruitery will not be responsible for any case related to the case that You have not deleted the contact information of the Candidate in the profile posted to the Recruitery system.

10.4. Profile Candidates submitted by You through Recruitery will be notified to the Candidate and need their permission before being transferred to the company. If Recruitery receives notice from the Candidate that they have never allowed You to represent them, Recruitery will have the right to stop all Your activities on the system to ensure privacy for all individuals.

11. LIMITATION OF LIABILITY

11.1. You agree and confirm that, by agreeing to the Terms of Use under this Agreement, You waive Recruitery from any obligations including but not limited to (responsibility for reimbursing the fees that Recruitery has received from the Candidate information you post on the Platform, compensation for damages to any parties ..) for Your breach of the Terms of this Agreement. As such, for any request from any third party for Your violation, You will be the main responsible, Recruitery is not responsible for any of Your violations.

11.2. Recruitery does not and will not approach or supervise the suitability, legality, ability, or performance of any party with You and You expressly waive and release Recruitery from all legal liabilities, claims or damages arising from or by other ways relating to third parties and You .

11.3. Recruitery will not be a party to the dispute or negotiate disputes between You and any other third parties. You are solely responsible for your own behaviors in connection with the Service. You expressly waive and release Recruitery from all legal liability, claims, legal proceedings or damages arising from the use of the Service in connection with any relationship between You and any third party.

12. SANCTIONS WHEN VIOLATING THE AGREEMENT

In case that You violate any provision of this Agreement but not due to a Force Majeure Event and not due to Recruitery's fault, Recruitery has the right to perform the following actions:

12.1. Delete Your Account on Recruitery's recruitment platform

12.2. Delete the Candidate information you have introduced through Recruitery's recruitment platform

12.3. Requests You to refund all fees received from Recruitery that You have through your violation.

12.4. Requesting you a penalty for a violation equal to 03 (three) times the amount specified in Section 12.3.

13. TERMINATION CLAUSE

Without prejudice to any provision of this Agreement, the Agreement will terminate when Your relationship with Recruitery as a merchant on Recruitery’s system is terminated. This termination does not release either party from the liabilities incurred by that party at the time of termination or arising in the period prior to the termination and does not prevent either party from pursuing any rights and remedies under law or fair law for violations of this Agreement.

14. SEPARATELY

If any provision of this Agreement is deemed to be invalid or unenforceable, it will not affect any remaining provisions of the Agreement.

15. ENTIRELY

This Agreement includes the entire agreement between You and Recruitery and supersedes any previous negotiations or discussions or agreements.


RULES OF REFERRAL & BEHAVIOR FOR REFERRER

ON THE RECRUITERY SYSTEM

Last modified: __ month __ 2020

To ensure the quality of the Services provided to Clients in the most professional way, Recruitery recommends a number of criteria for introducing Candidates through our system.

REFERRAL CANDIDATES

1. Information about Referrer.

Create a referral account (Recruiter ID) on the system of Recruitery. Provide complete and accurate personal information.

2. Referral Candidates

To ensure the interests of the referrer, all information exchanged between the referrer and the Clients must be made through Recruitery's system. In case have a dispute, Recruitery will rely on the information recorded on the system to protect the interests of referrals.

Provide full and accurate information about the position for the candidate. Only recommend the candidate is looking for a job. Provide the candidate's information completely and accurately. Provide specific and objective introduction about Candidates, stating at least 3 reasons why the Candidate is suitable for the position. Make sure the Candidate confirms the introduction within 48 hours of the introduction. Proactively support if the Client has questions about the Candidate's experience and skills. Proactively support if the Candidate has a position vacancy. Update and promptly notify Recruitery of changes from Update and promptly notify the Candidate of changes in vacancies.

3. Successful referral

Confirm with the Candidate the official time to work and sign the Agreement. Update and promptly notify Recruitery of changes from the Candidate.

BEHAVIOR RULES

When joining the Recruitery system, we are committed to ensuring absolute benefits for referrer. However, there will be cases of misunderstanding or force majeure leading to controversies that do not benefit referrer and Recruitery. When there is a problem of dissatisfaction, participants in the system please keep calm, do not use offensive words, threaten candidates, clients, or representatives of Recruitery, and do not distribute untrue and unproven information, images.

These are general mandatory terms, failure to comply with referral and behavior rules at any time will result in a temporary or permanent deactivation of the referrer's account (Recruiter ID).

Recruitery wishes to receive the support and trust of its members, so if you are not satisfied, members please comment and respond directly to clent care department or management members of Recruitery.

Email: hello@recruitery.co – Hotline: 0886-006-304

Best regards!

Recruitery team