+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

100+ Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Electrical and Mechanical Engineer

Assistant Engineer - EDC Hull (Outfitting)

Rhino 3D Software Aveva Marine AutoCAD Enginering

Lên đến $1.700 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Assistant Engineer - Electrical (EDC AES)

Electrical Engineering CAD Aveva Enginering

Lên đến $1.700 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Assistant Engineer - Marine Systems, EDC

Aveva Marine AutoCAD 3D Modeling Enginering

Lên đến $1.700 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

ASIC Design Engineer

Enginering

Thương lượng | Hanoi, Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Assembly Engineer

Enginering

Thương lượng | Hanoi, Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

SoC Design Verification Engineer

Enginering

Thương lượng | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem